Katedra Hodowli Drobiu i Oceny Surowców Zwierzęcych


Prof. dr hab. Zenon Bernacki – Kierownik Katedry

Mazowiecka 28, pok. 421, tel. (52) 374 97 13, e-mail: bernacki@utp.edu.pl


Prof. dr hab. Jerzy Nowachowicz – profesor

Kordeckiego 20, budynek B, pok. 9, tel. (52) 374 93 40, e-mail: surzwierz@utp.edu.pl


Dr hab. inż. Marek Adamski – prof. nadzw. UTP

Mazowiecka 28, pok. 430, tel. (52) 374 97 63, e-mail: adamski@utp.edu.pl


Dr hab. inż. Dariusz Kokoszyński – prof. nadzw. UTP

Mazowiecka 28, pok. 423, tel. (52) 374 97 06, e-mail: kokoszyński@gmail.com


Dr inż. Joanna Kuźniacka – adiunkt

Mazowiecka 28, pok. 431, tel. (52) 374 97 30, e-mail: kuzniacka@utp.edu.pl


Dr inż. Milena Biegniewska – starszy specjalista naukowo-techniczny

Mazowiecka 28, pok. 422, tel. 374 97 72, e-mail: biegniewska@utp.edu.pl


Mgr inż. Anna Wilkanowska – technik, doktorant

Mazowiecka 28, pok. 434, tel. (52) 374 97 85, e-mail: anna.wilkanowska@utp.edu.pl

Pracownia Oceny Surowców Zwierzęcych

Prof. dr hab. Grażyna Michalska – Kierownik

Kordeckiego 20, budynek B, pok. 9, tel. (52) 374 93 25, e-mail: surzwierz@utp.edu.pl


Dr inż. Przemysław Wasilewski – adiunkt

Kordeckiego 20, budynek B, pok. 9, tel. (52) 374 93 07, e-mail: surzwierz@utp.edu.pl


Dr inż. Tomasz Bucek – starszy specjalista naukowo-techniczny

Kordeckiego 20, budynek B, pok. 9, tel. (52) 374 93 07, e-mail: surzwierz@utp.edu.pl

Doktoranci

Mgr inż. Rafał Czarnecki

Mgr inż. Anna Frieske

Mgr inż. Emilia Kowalska

Mgr inż. Joanna Kucharska

Mgr inż. Kamil Stęczny

Mgr inż. Rafał Wasilewski


Problematyka badawcza Katedry Hodowli Drobiu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Doskonalenie wartości hodowlanej i użytkowej drobiu wodnego i grzebiącego metodami genetycznymi;
 • Wpływ żywienia na wartość cech reprodukcyjnych i mięsnych drobiu grzebiącego i wodnego (określenie potrzeb pokarmowych różnych gatunków ptaków, zastosowanie dodatków paszowych oferowanych przez przemysł); Ocena efektów żywienia mieszankami paszowymi o różnym składzie chemicznym;
 • Ocenę jakości jaj spożywczych różnych gatunków ptaków (cechy fizyczne, skład morfologiczny);
 • Ocenę jakości i wylęgowości jaj różnych gatunków ptaków gospodarskich, w tym również amatorskich i łownych (cechy fizyczne jaj, skład morfologiczny, wpływ różnych środków odkażających na wyniki wylęgu);
 • Doskonalenie technologii lęgów ptaków gospodarskich i łownych (optymalizacja parametrów lęgu),
 • Ocenę cech mięsnych różnych gatunków drobiu i ptaków łownych (ocena wzrostu i rozwoju, analiza dysekcyjna, ocena jakości mięsa);
 • Ocenę mikroklimatu pomieszczeń drobiarskich (badania stężenia amoniaku, siarkowodoru i tlenu w powietrzu pomieszczeń drobiarskich).


Przedmioty realizowane dla studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt:

Kierunek: Zootechnika

Specjalność: Agroturystyka

 • Amatorski chów ptaków
 • Chów i hodowla drobiu

Specjalność: Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa

 • Amatorki chów ptaków
 • Chów i hodowla drobiu
 • Kształtowanie efektywności produkcji drobiu
 • Technologia produkcji drobiu

Specjalność: Hodowla Zwierząt Wolno Żyjących i Gospodarka Łowiecka

 • Chów i hodowla drobiu
 • Hodowla ptaków egzotycznych
 • Hodowla i restytucja ptaków łownych

Kierunek: Ochrona Środowiska

 • Amatorski chów ptaków
 • Ocena oddziaływania chowu zwierząt (drób) na środowisko
 • Podstawy produkcji zwierzęcej- Hodowla drobiu

Przedmioty realizowane dla studentów spoza Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt:

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii:

Kierunek: Biotechnologia

Specjalność: biotechnologia w produkcji zwierzęcej

 • Hodowla zwierząt- Drób

Kierunek realizowany przez dwa wydziały:

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologie produktów drobiowych (WRiB)

Technologie produktów mięsnych (WTiIC)

2016

Oryginalne prace twórcze

 1. Adamski M., Kucharska-Gaca J., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kowalska E. 2016. Effect of goose age on morphological composition of eggs and on level and activity of lysozyme in thick albumen and amniotic fluid. Poult. Sci., 80, DOI: 10.1399/eps.2016.148
 2. Biegniewska M., Kokoszyński D., Bernacki Z., Kaczmarowski A. 2016. Comparison of carcass composition and meat quality in five-week broiler chickens of various origin. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(3), 15-26
 3. Kokoszyński D., Bernacki Z., Stęczny K., Saleh M., Wasilewski P.D., Kotowicz D., Wasilewski R., Biegniewska M., Grzonkowska M. 2016. Comparison of carcass composition, physicochemical and sensory traits of meat from spent broiler breeders with broilers. Poult. Sci., 80, DOI: 10.1399/eps.2016.131
 4. Kokoszyński D., Kotowicz M., Brudnicki A., Bernacki Z., Wasilewski P.D., Wasilewski R. 2016. Carcass composition and quality of meat from Pekin ducks finished on diets with varying levels of whole wheat grain. Anim. Prod. Sci., http://dx.doi.org/10.1071/AN15810
 5. Kucharska-Gaca J., Adamski M., Kuźniacka J., Kowalska E. 2016. Goose eggs hatching technique improvement with the use of pre-incubation. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(2), 37-46
 6. Mazurowski A., Frieske A., Wilkanowska A., Kokoszyński D., Mroczkowski S., Bernacki Z., Maiorano G. 2016. Polymorphism of prolactin gene and its association with growth and some biometrical traits in ducks. Italian Journal of Amimal Science, 15, 2, 200-206

Doniesienia

 1. Kowalska E., Adamski M., Kuźniacka J., Gornowiecz E., Lewko L., Kucharska-Gaca J. 2016. Impact of maintenacne system of hens and period of laying on content and activity of lysozyme in egg's albumen. Wpływ systemu utrzymania kur oraz terminu nieśności na zawartość i aktywność lizozymu w białku jaja. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”, Licheń Stary, 14-16.09.2016, 22-23
 2. Kucharska-Gaca J., Adamski M., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kowalska E. 2016. Effect of age of geese on morphological composition of eggs and level and activity of lysozyme in dense albumen and amniotic fluid of geese embryos. Wpływ wieku gęsi na skład morfologiczny jaja oraz poziom i aktywność lizozymu w białku gęstym i płynie owodniowym zarodków gęsich. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”, Licheń Stary, 14-16.09.2016, 26-27
 3. Wegner M., Kuźniacka J., Banaszak M., Adamski M. 2016. Impact of vaccination against Gumboro Disease on morphology of bursa of Fabricius in chickens for fattening. Wpływ szczepień przeciwko chorobie Gumboro na morfologię bursy Fabrycjusza u kurcząt rzeźnych. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”, Licheń Stary, 14-16.09.2016,108-109

Artykuł w czasopiśmie

 1. Kowalska E., Kucharska-Gaca J., Biegniewska M. 2016. Dlaczego strusie są wyjątkowe? Wiadomości Drobiarskie, 3/4 , (2, rok VII), 11-14
 2. Kucharska-Gaca J., Adamski M., Kowalska E. 2016. Poprawne magazynowanie jaj wylęgowych – pierwszy krok do sukcesu. Wiadomości Drobiarskie, ½ (1, rok VII), 23-26
 3. Kucharska-Gaca J., Adamski M., Kowalska E., Biegniewska M. 2016. Co wiemy o białku jako komponencie bakteriostatycznym jaja? Polskie Drobiarstwo, Polish Poultry, 01/16, 24-27
 4. Kucharska-Gaca J., Kuźniacka J., Kowalska E. 2016. Pasze objętościowe w żywieniu gęsi. Hodowca Drobiu, 2/2016, 22-26

Broszura upowszechnieniowa

 1. Kuźniacka J., Adamski M. 2016. Chów kaczek. Aktualne tendencje w użytkowaniu kaczek., Minikowo 2016, 8-19


2015

Oryginalne prace twórcze

 1. Czarnecki R., Adamski M. 2015. Factors influencing litter size and birthweight in the newborn long-haired guinea pigs (Cavia aperea f. porcellus). Journal of Applied Animal Research, 1-6,
 2. Kowalska E., Kucharska-Gaca J., Miłosierny T., Adamski M. 2015. Lizozym białka kurzego. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, 3, 408-411
 3. Kucharska-Gaca J., Kowalska E., Miłosierny T., Czarnecki R., Adamski M. 2015. Zagospodarowanie skorup jaj wylęgowych w przemyśle. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, 3, 412-416
 4. Kuźniacka J., Adamski M., Kowalska E., Kucharska-Gaca J., Miłosierny T. 2015. Wpływ barwy skorupy jaj bażancich na ubytki masy w czasie lęgu oraz na wyniki lęgu jaj i wylęgu piskląt. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, 3, 417-420
 5. Mazurowski A., Frieske A., Kokoszyński D., Mroczkowski S., Bernacki Z., Wilkanowska A. 2015. Examination of Growth Hormone (GH) Gene Polymorphism and its Association with Body Weight and Selected Body Dimensions in Ducks. Folia Biologica (Kraków), vol. 63(2015), No 1, 43-50
 6. Mieczkowska A., Kokoszyński D., Wasilewski R., Bernacki Z. 2015. Skład tuszki i jakość mięsa bażantów zwyczajnych (Phasianus Colchicus Colchicus) w zależności od płci ptaków. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 3(100), 95-106
 7. Wasilewski R., Kokoszyński D., Mieczkowska A., Bernacki Z., Górska A. 2015. Structure of the digestive system of ducks dependig on sex and genetic background. Acta Veterinaria Brno, 84, 153-158

Rozdział książki

 1. Wilkanowska A., Kokoszyński D. 2015. Effect of Diet and Physical Activity of Farm Animals of their Health and Reproductive Performance. Handbook of Fertility, Nutrition, Diet, Lifestyle and Reproductive Health, 159-171

Doniesienia

 1. Adamski M., Kuźniacka J., Czarnecki R., Kucharska-Gaca J. 2015. Ocena profilu kwasów tłuszczowych półgęsków pochodzących od gęsi w różnym wieku. XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”, Bydgoszcz, 14-16.09.2015, 128-129
 2. Elminowska-Wenda G., Adamski M., Bogucka J., Banaszak M., Górecki M., Szczepańska J., Mikrostruktura mięśnia piersiowego kogutów i kapłonów różnych rodów. XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”, Bydgoszcz, 14-16.09.2015, 116-117
 3. Kuźniacka J., Banaszak M., Adamski M. 2015. Porównanie właściwości fizycznych kości kogutów i kapłonów o różnym pochodzeniu. XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”, Bydgoszcz, 14-16.09.2015, 118-119
 4. Milczewska N., Huse-Wesołek H., Kuźniacka J. 2015. Ocena preferencji konsumentów przy zakupie jaj. XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”, Bydgoszcz, 14-16.09.2015, 18-19
 5. Milczewska N., Kuźniacka J., Adamski M. 2015. Ocena preferencji konsumentów przy zakupie mięsa drobiowego. XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”, Bydgoszcz, 14-16.09.2015, 144-145

Artykuł w czasopiśmie

 1. Kucharska-Gaca J., Kowalska E., Miłosierny T. 2015 Pierze gęsie. Wiadomości Drobiarskie, ¾ (2, rok VI), 20-23
 2. Kucharska-Gaca J., Miłosierny T., Kowalska E. 2015. Dlaczego pisklęta gęsie są zróżnicowane? Wiadomości Drobiarskie, 1/2 (1, rok VI), 13-15
 3. Huse H., Kuźniacka J. 2015. Czynniki wpływające na efektywność lęgu jaj różnych gatunków ptaków. Wiadomości Drobiarskie, 5/6 (3, rok VI), 17-23
 4. Kucharska-Gaca J., Kowalska E., Miłosierny T. 2015. Wylęgowość jaj gęsich. Wiadomości Drobiarskie, 5/6 (3, rok VI), 24-27

Broszura upowszechnieniowa

 1. Kuźniacka J., Adamski M. 2015. Odchów i żywienie kaczek rzeźnych. Hodowla i tucz drobiu wodnego w Polsce, Minikowo 2015, 17-22,2014

Oryginalne prace twórcze

 1. Buzała M., Adamski M., Janicki B. 2014. Characteristics of performance traits and the quality of meat and fat in Polisg oat geese. World’s Poultry Science Journal, Vol. 70, No. 3, 531-542
 2. Czarnecki R. 2014. Effect of Polish and foreign purebred Arabian stallions on conformation traits of their progeny participating in shows in the last decade. Journal of Central European Agriculture, 15(4), 115-123
 3. Frieske A., Mroczkowski S. 2014. Ból w chowie drobiu. Medycyna Weterynaryjna, 70, 6, 342-347
 4. Indykiewicz P., Frieske A. 2014. Różnorodność gatunkowa awifauny wodno-błotnej zimującej w miastach Pomorza i Kujaw. EKOLOGIA I TECHNIKA, Vol. XXII, No. 6, 332-339
 5. Kaszyński B., Bernacki Z. 2014. Assessment of egg quality and hatch results of two show hen breeds raised for fancy. Journal of Central European Agriculture, 1-11
 6. Kokoszyński D., Bernacki Z., Grabowicz M., Stańczak K. 2014. Effect of corn silage and quantitative feed restriction on growth performance, body measurements, and carcass tissue composition in White Kołuda W31 gesse. Poultry Science, Vol. 93, No. 8, 1993-1999
 7. Kokoszyński D., Bernacki Z., Korytkowska H., Wilkanowska A. 2014. Effect of different feeding regimens for game pheasants on carcass composition, fatty acid profile and mineral content of meat. European Poultry Science 78
 8. Kokoszyński D., Bernacki Z., Pieczewski W. 2014. Carcass composition and quality of meat from game pheasants (P. colchicus) depending on age and sex. European Poultry Science 78
 9. Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Adamski M., Wencek E. 2014. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej stada gęsi biłgorajskiej (Bi) objętego programem ochrony zasobów genetycznych i utrzymywanego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt rocznik 2012. 2013, Kraków, rok IX, 113-118
 10. Kuźniacka J., Adamski M., Czarnecki R., Banaszak M. 2014. Results of Rearing Broiler Chickens Under Various Systems. Journal of Agricultural Science, Vol. 6, No. 4, 19-25
 11. Trziszka T., Łukaszewicz E., Bobak Ł., Kowalczyk A., Adamski M., Dobrzański Z. 2014. Wpływ wzbogacenia paszy algami morskimi i siemieniem lnianym na skład morfologiczny i cechy fizykochemiczne jaj przepiórek japońskich. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość., 6 (97), 138-149
 12. Wilkanowska A., Mazurowski A., Mroczkowski S., Kokoszyński D. 2014. Prolactin (PRL) and Prolactin Receptor (PRLS) Genes and their Role in Poultry Production Traits. Folia Biologica (Kraków), Vol. 62(2014), No. 1, 1-8
 13. Wencek, Kałużna I., Koźlecka M, Propkopiak H., Radziszewska J., Adamski M. 2014. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2013 roku. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2013 roku. Warszawa, maj 2014

Rozdział książki

 1. Kokoszyński D. 2014. Whole Wheat in Commercial Poultry Production. Wheat and Rice in Disease Prevention and Health. Benefits, Risks and Mechanisms of Whole Grains in Health Promotion. Rozdział 4, 41-55

Doniesienia

 1. Adamski M., Kużniacka J., Banaszak M. 2014. Właściwości fizyczne mięśni kogutów i kapłonów Rhode Island Red (R55) w trzech terminach uboju. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, 8-10.09.2014 Kazimierz Dolny nad Wisłą, 158-159
 2. Banaszak M., Adamski M., Kuźniacka J. 2014. Analiza cech mięsnych u kogutów i kapłonów Sussex (S11) w różnym wieku. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, 8-10.09.2014 Kazimierz Dolny nad Wisłą, 160-161
 3. Banaszak M., Kuźniacka J., Adamski M. 2014. Porównanie cech fizycznych kości kogutów i kapłonów New Hampshire (N88). XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, 8-10.09.2014 Kazimierz Dolny nad Wisłą, 196-197
 4. Kokoszyński D., Bernacki Z., Wasilewski R., Mieczkowska A., Szramkowski D., Stęczny D. Zawartość wybranych składników mineralnych w mięsie kuropatwy szarej i kurcząt brojlerów. 2014. IV Konferencja Stowarzyszenia Nukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa koło SITR przy UTP w Bydgoszczy. „Stan aktualny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na terenie Pomorza i Kujaw”., 18-19 października 2014, Tleń, 47
 5. Kokoszyński D., Wasilewski R., Mieczkowska A., Bernacki Z., Karwowska D., Stęczny K. 2014. Wydajność rzeźna i skład tuszki perlic w różnym wieku. IV Konferencja Stowarzyszenia Nukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa koło SITR przy UTP w Bydgoszczy. „Stan aktualny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na terenie Pomorza i Kujaw”., 18-19 października 2014, Tleń, 47
 6. Kuźniacka J., Banaszak M., Adamski M. 2014. Ocena składu chemicznego mięśni kogutów i kapłonów Plymouth Rock (P55) w dwóch terminach uboju. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, 8-10.09.2014 Kazimierz Dolny nad Wisłą, 162-163
 7. Roślewska, Bogusławska-Tryk M., Adamski M., Stanek M., Piotrowska A. 2014. Wpływ kapłonowania kogutów na wybrane parametry biochemiczne krwi. IV Konferencja Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, Koło SITR przy UTP w Bydgoszczy : "Stan aktualny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na terenie Pomorza i Kujaw", Tleń, 18-19.10.2014, 62

Artykuł w czasopiśmie

 1. Adamski M. 2014. Uroczysty jubileusz – walne zebranie członków Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej. Wiadomości Drobiarskie, nr 5/6 (3 rok V), 36
 2. Adamski M., Kowalska E., Kucharska J., Miłosierny T., Czarnecki R. 2014. Hit w produkcji jaj – Jak nioska to tylko Sonia z H&P. Wiadomości Drobiarskie, 9/10, 4-5
 3. Kucharska J., Czarnecki R., Kowalska E. 2014. Przyczyny wad i uszkodzeń skorupy jaj wylęgowych. Wiadomości Drobiarskie, Nr 5/6 (3 rok V), 12-15
 4. Kuźniacka J., Kowalska E., Kucharska J., Czarnecki R. 2014. Czynniki wpływające na wyniki wylęgu piskląt bażanta łownego (Phasianus colchicus). Wiadomości Drobiarskie, Nr 7/8 (4 rok V), 17-20