Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Koni


Prof. dr hab. Wojciech Kapelański - Kierownik Katedry,

pok. 208, tel. (52) 37 49 773, e-mail: kapelanski@utp.edu.pl

Prof. dr hab. Bronisław Rak - profesor (gościnnie)

pok. 208, tel. (52) 37 49 702,

Dr inż. Maria Bocian - adiunkt

pok. 214a, tel. (52) 37 49 766 e-mail: bocian@utp.edu.pl

Dr inż. Jan Dybała- adiunkt

pok. 214b, tel. (52) 37 49 731 e-mail: dybala@utp.edu.pl

Dr inż. Hanna Jankowiak- adiunkt

pok. 210, tel. (52) 37 49 748 e-mail: jankowiak@utp.edu.pl

Dr inż. Salomea Grajewska- starszy specjalista (gościnnie)

pok. 214a, tel. (52) 37 49 766

Dr inż. Ewa Staszak - adiunkt

ul. Mazowiecka 28, pok. , tel., e-mail:

Mgr inż. Joanna Wiśniewska - starszy specjalista naukowo techniczny, doktorantka

pok. 209, tel. (52) 37 49 762 e-mail: wisniewska@utp.edu.pl

Mgr inż. Aleksandra Cebulska- starszy technik, doktorantka

pok. 209, tel. (52) 37 49 762 e-mail: cebulska@utp.edu.pl

Mgr inż. Karina Frątczak- doktorantka

pok. 209, tel. (52) 37 49 762 e-mail: karina_fratczak@poczta.fm

Mgr inż. Agnieszka Gimińska- doktorantka

pok., tel. e-mail:


PRACOWNIA HODOWLI KONI

Dr inż. Jolanta Kapelańska - adiunkt

ul. Mazowiecka 28, pok. 213b, tel. (52) 37 49 747, e-mail: kapelanska@utp.edu.pl

Dr inż. Magdalena Drewka - adiunkt

ul. Mazowiecka 28, pok. , tel. , e-mail:

Mgr inż. Monika Monkiewicz - asystent

ul. Mazowiecka 28, pok. , tel. , e-mail:


 • opracowanie ekspertyz i doradztwo w zakresie nowoczesnych form produkcji żywca wieprzowego opracowanie teoretycznych podstaw do realizacji lokalnego programu hodowlano-produkcyjnego (realizacja tzw. łańcucha produkcyjnego wieprzowiny wysokiej jakości „od pola do stołu”)
 • badania nad wzrostem mięsności świń przy zachowaniu dobrych parametrów jakości produkowanego mięsa
 • badania polimorfizmu genów modyfikujących jakość mięsa oraz genów kodujących odkładanie białka w tuszy w powiązaniu z jakością tusz i mięsa (badania we współpracy z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu)
 • możliwości stymulacji wytwarzania endogennej insuliny i określenie jej wpływu na rozwój układu rozrodczego młodych loszek
 • efektywność stymulacji dojrzałości płciowej loszek metodami naturalnymi i hormonalnymi oraz ich wykorzystanie w racjonalizacji rozrodu oraz produkcji mięsa od loszek ubijanych po odchowaniu pierwszego miotu
 • badania nad możliwością wytworzenia markowego produktu lokalnego z użyciem świń ras rodzimych, ewentualnie zwierząt wolno żyjących, przy zastosowaniu proekologicznych metod żywienia i utrzymania.

Realizowane projekty badawcze

Grant PB 800/B/P)1/2009/37 „Wykorzystanie parametrów określających rozwój narządów rozrodczych loszek oraz związanych z tym markerów genetycznych w selekcji na użytkowość rozpłodową loch” (2010-2012)

Celem głównym projektu jest otrzymanie odpowiedzi, na ile możliwe jest wykorzystanie parametrów morfometrycznych układu rozrodczego loszek, pozyskiwanego w trakcie ostatniej fazy ich oceny w SKURTCh (Stacja Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej), do zastosowania w selekcji na cechy użytkowości rozpłodowej loch. Integralną częścią prowadzonych prac doświadczalnych służących ustaleniem genotypu loch wysokopłodnych są badania na poziomie DNA, których celem jest określenie fenotypowej ekspresji polimorfizmu genów ESR, FSHβ, RBP4, PRLR, OPN w zakresie badanych cech morfometrycznych układu rozrodczego i stanu fizjologicznego jajników oraz znalezienia skutecznego markera genetycznego, możliwego do zastosowania w ukierunkowanej selekcji.


Wyniki prowadzonych badań wykorzystywane są m.in. na różnych wydziałach i kierunkach studiów bądź specjalnościach UTP, w ramach takich przedmiotów, jak - na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt -na kierunku Zootechnika, specjalności: Hodowla zwierząt i gospodarka paszowa, Hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka, Agroturystyka: „Chów i hodowla trzody chlewnej”, „Propedeutyka zootechniki”, „Kształtowanie efektywności produkcji trzody chlewnej”, „Ocena oddziaływania chowu zwierząt na środowisko”, „Technologie chowu świń” „Broń i strzelectwo myśliwskie”, - na kierunku Ochrona środowiska „Podstawy produkcji zwierzęcej”, „Ocena oddziaływania chowu zwierząt na środowisko” - na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii – na kierunku Rolniczym „Produkcja zwierzęca – chów trzody chlewnej”, - na kierunku Biotechnologia „Hodowla zwierząt – trzoda chlewna”, - na Wydziale Zarządzania – kierunku Zarządzanie „Technologie produkcji zwierzęcej” oraz na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii i Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej - na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka „Technologie produktów mięsnych ”.


2010r

 • Bocian M., Jankowiak H., Grajewska S., Gajdosova L., Kapelańska J., Kapelański W. 2010. Ocena wartości hodowlanej i rozpłodowej loch rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej z Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Roczniki Naukowe Zootechniki, T. 37, z. 2, 137-144
 • Bocian M., Kapelański W., Grajewska S., Jankowiak H., Kapelańska J., Dybała J., Biegniewska M., Wiśniewska J. 2010. Wpływ grubości słoniny określanej przyżyciowo na wartość hodowlaną i rozpłodową loch rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej użytkowanych w regionie Pomorza i Kujaw. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 6, 3:17-24
 • Cebulska A., Jankowiak H., Zmudzińska A., Kapelański W. 2010. Porównanie jakości tusz i mięsa świń mieszańców F1 (wbp x pbz) x pbz oraz F1 (wbp x pbz) x duroc. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 6, nr 2, 115-121
 • Jankowiak H, Bocian M., Kapelański W., Roślewska A. 2010. Zależność między otłuszczeniem tuszy a zawartością tłuszczu śródmięśniowego i profilem kwasów tłuszczowych w mięsie świń. Żywność Nauka Technologia Jakość 6 (73), 199-208
 • Jankowiak H., Kapelański W., Wilkanowska A., Cebulska A., Biegniewska M. 2010. The effect of CLPS and RYR1 gene polymorphism on meat quality of Złotnicka Spotted pigs. Journal Central European Agriculture, vol. 11, no. 1, 93-98
 • Jankowiak H., Kapelański W., Bocian M., Biegniewska M. 2010. A comparision of physico-chemical traits of longissimus lumborum muscle related to CLPS gene polymorphism in purebred and crossbred RYR1-free pigs. Pig Meat. Modern Trends in Meat Production, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski, 47-51
 • Jankowiak H., Sielska N., Kapelański W., Bocian M., Zmudzińska A. 2010. The effect of H-FABP gene polymorphism on carcass and meat quality in the Polish native Złotnicka Spotted pig. Journal Central European Agriculture vol. 11, No 4, 459-464
 • Kapelański W., Bocian M. 2010. Użytkowanie trzody chlewnej. Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji. Wyd. Kujawsko-pomorskiej Izby Rolniczej, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, 2010, wyd. I, II i III, 5-26
 • Kapelański W., Bocian M., Grajewska S., Kapelańska J., Jankowiak H., Dybała J., Tomaszewska-Dobosz K. 2010. Wykorzystanie metod stymulacji dojrzałości płciowej loszek ubijanych po odchowaniu pierwszego miotu. Roczniki Naukowe Zootechniki - Monografie i Rozprawy, 44 , 89-101
 • Kapelański W., Bocian M., Kapelańska J., Grajewska S., Jankowiak H., Dybała J. 2010. Rzeźne wykorzystanie loszek jednorazówek jako metoda opłacalnej produkcji wieprzowiny. Roczniki Naukowe Zootechniki - Monografie i Rozprawy, 44, 103-111Kapelański W., Grajewska S., Bocian M., Urbański P., Jankowiak H., Roślewska A., Cebulska A. 2010 The effect of carcass fatness on the fatty acid profile in pig meat. Intramuscular Fat and Histological Structure of Meat, Modern Trends in Meat Production, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski, 41-46

2011r

 • Biegniewska M., Kapelański W. 2011. Carcass market value of fattener gilts and primiparous gilts.Wartość handlowa tusz loszek tuczników i loszek pierwiastek Journal Central European Agriculture, 12(1): 155-164
 • Bocian M., Jankowiak H., Grajewska S., Kapelańska J., Włodarski W. 2011. Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na efekty ich odchowu i wyniki tuczu. Roczniki Naukowe Zootechniki, T 38, z. 2: 193-199
 • Kapelański W., TopolińskiT., GrajewskaS., Bocian M, Jankowiak H. 2011. Bone strength (ossis tibiae) of native pigs Złotnicka Spotted breed and crossbreds of Polish Large White and Polish Landrace pigs. Journal Central European Agriculture, 12 (4), 542-556
 • Kiewisz J., Kaczmarek M.M., Morawska E., Blitek A., Kapelanski W., Ziecik A.J. 2011. Estrus synchronization affects WNT signaling in the porcine reproductive tract and embryos. Theriogenology 76: 1684–1694