Katedra Zoologii i Kształtowania Krajobrazu


Dr hab. Tadeusz Barczak, prof. nadzw. UTP - Kierownik Zakładu

Bud. B, pok. 307, tel. (52) 37 49 448, e-mail: Tadeusz.Barczak@utp.edu.pl , tadbar@utp.edu.pl

Dr hab. inż. Andrzej Klimek, prof. nadzw. UTP

Bud. F, p. 108, tel. (52) 37 49 409, e-mail: andrzej.klimek@utp.edu.pl

Dr inż. Małgorzata Błażejewicz-Zawadzińska - adiunkt

Bud. B, p. 110, tel. (52) 37 49 254, e-mail: Malgorzata.Blazejewicz@utp.edu.pl

Dr inż. Piotr Indykiewicz - adiunkt

Bud. F, p. 109, tel. (52) 37 49 354, e-mail: Piotr.Indykiewicz@utp.edu.pl, passer@utp.edu.pl

Dr inż. Janina Bennewicz - adiunkt

Bud. F, p. 116, tel. (52) 37 49 422, e-mail: Janina.Bennewicz@utp.edu.pl

Dr inż. Monika Lik - adiunkt

Bud. F, p. 111, tel. (52) 37 49 355, e-mail: Monika.Lik@utp.edu.pl

Dr inż. Jacek Zieliński- adiunkt

Bud. B, p. 309, tel. (52) 37 49 252, e-mail: Jacek.Zielinski@utp.edu.pl, (zielarz@utp.edu.pl)

Mgr Bogusława Grygorowicz- specjalista

Bud. B, p. 308, tel. (52) 37 49 351, e-mail: Boguslawa.Grygorowicz@utp.edu.pl, ( bogryg@utp.edu.pl)

Jan Korbolewski- starszy technik

Bud. B, p. 306, tel. (52) 37 49 253, e-mail: Jan.Korbolewski@utp.edu.pl


 • ekologiczne podstawy wykorzystania parazytoidów w integrowanej ochronie roślin uprawnych przed mszycami - T. Barczak
 • bioindykacyjne właściwości układu: parazytoidy-mszyce, zgrupowań biegaczowatych, oraz nicieni glebowych - T. Barczak, J. Bennewicz, E. Żelazna, M. Lik
 • znaczenie zarośli śródpolnych jako rezerwuarów naturalnych wrogów szkodników, w tym zwłaszcza afidofagów - T. Barczak, J. Bennewicz
 • biologia okresu lęgowego, migracje i zimowanie oraz ochrona ptaków - P. Indykiewicz, J. Zieliński
 • monitoring i ekologia awifauny na obszarach miast i wsi województwa kujawsko-pomorskiego, Borów Tucholskich, Pałuk i Doliny Noteci - P. Indykiewicz
 • badania populacyjne bociana białego i śmieszki - P. Indykiewicz
 • morfologia porównawcza wybranych grup owadów (Insecta), w tym zwłaszcza chrząszczy (Coleoptera) - M. Błażejewicz-Zawadzińska, M. Lik
 • zgrupowanie biegaczowatych Carabidae w urbicenozach – E. Żelazna, M. Błażejewicz-Zawadzińska
 • faunistyka i ekologia zespołów/zgrupowań afidofagów, w tym biegaczowatych, a także owadów zasiedlających huby oraz ptaków – Zespół Katedry
 • badania ekotoksykologiczne: określenie stopnia oddziaływania zmian stężenia różnych pierwiastków chemicznych na przebieg procesów fizjologicznych i populacyjnych u zwierząt synantropijnych i dziko zyjących (T. Barczak, J. Bennewicz; współpraca z Collegium Medicum UMK)
 • zgrupowania chrząszczy biegaczowatych Carabidae w dolinach rzecznych - M.Lik
 • ekologia i faunistyka roztoczy; ekologia i kształtowanie krajobrazu – zoomelioracje, – bioindykacja i biomonitoring w oparciu o roztocze (mechowce) - A. Klimek

BS-28/II/91 - „Badania morfologiczne i faunistyczne stawonogów i ptaków”: dotyczyły narządów strydulacyjnych chrząszczy z rodzaju Necrophorus, entomofauny hub w rezerwacie „Cisy Staropolskie”, żerowania słodyszków (Meligethes spp.) w kwiatach różnych roślin oraz biologii okresu lęgowego synantropijnej populacji wróbla.

BW-31/94 - „Narządy zmysłowe czułków i aparatu gębowego wybranych gatunków z rodzaju Meligethes (Col. Nitidulidae) w aspekcie morfologiczno-porównawczym”: badania dotyczyły rodzajów narządów zmysłowych (mechanoreceptorów i chemoreceptorów) i modelu ich rozmieszczenia na czułkach i narządach gębowych, w kontekście dymorfizmu płciowego u słodyszków.

Grant KBN Nr PB 0216/S3/93/04/I pt. „Działanie wyciągów roślinnych w ochronie roślin przed szkodnikami i chorobami”, którego celem była ocena insektycydowego działania ekstraktów z roślin z rodziny rdestowatych na mszyce i ich parazytoidy (podwykonawca). .

BW-5/95: „Badania nad wybranymi grupami bezkręgowców i kręgowców z obszaru pomorsko-kujawskiego”: dotyczyły określenia atrakcyjności stawów rybnych w Dolinie Noteci dla migrujących gatunków ptaków oraz oddziaływania emisji przemysłowych byłej cementowni „Kujawy” k. Barcina na zespoły błonkówek i zgrupowania nicieni występujących na hałdach.

BS-8/96: „Zasobność populacyjna gatunków chronionych i pożytecznych na terenie miasta Bydgoszczy i okolic”. Badania prowadzone w latach 1996-2000 dotyczyły określenia rezerwuarów pożytecznych owadów w ekosystemie miejskim i jego otulinie oraz wpływu urbanizacji na biologię okresu lęgowego synantropijnych gatunków ptaków, w tym chronionych.

BW-6/98: Bioróżnorodność owadów i ptaków w środowisku zurbanizowanym i w krajobrazie rolniczym" Celem badań było określenie bioróżnorodności wybranych grup zwierząt bezkręgowych, w tym głównie owadów, a także kręgowców, głównie ptaków, na obszarach leżących w obrębie granic administracyjnych Bydgoszczy, jak i w przestrzeni użytkowanej rolniczo, w strefie podmiejskiej. Przedmiotem badań były parazytoidy (Hymenoptera: Parasitica), stowarzyszone z mszycami (Homoptera: Aphidinea), a także zgrupowania chrząszczy biegaczowatych i łyszczynkowatych (Coleoptera: Carabidae, Nitidulidae), koleopterofana zasiedlająca huby oraz zgrupowania awifauny (Vertebrata: Aves).

Grant KBN Nr PB 419/P04/96/11 - pt. „Znaczenie zarośli śródpolnych jako rezerwuarów naturalnych wrogów szkodników”. Badania o charakterze interdyscyplinarnym prowadzone w latach 1996 - 1999 dotyczyły określenia występowania i roli entomofagów, a zwłaszcza afidofagów, w różnego rodzaju zbiorowiskach roślin dziko rosnących, czyli w tzw. zaroślach śródpolnych, przy czym uwzględniono zwłaszcza chrząszcze biegaczowate, muchówki bzygowate, mszyce i ich parazytoidy (koordynator grantu).

BW – 5/2002: „Wpływ antropopresji na bezkręgowce i kręgowce Bydgoszczy i okolic”. Celem badań było określenie występowania i struktury zgrupowań mszyc (Homoptera: Aphididae), związanych z roślinnością dziko rosnącą, w różnych typach zarośli śródpolnych (miedze, zakrzewienia, wyspy śródpolne), charakterystycznych dla regionu dolnej Wisły, a także charakterystyka zespołów afidofagów, towarzyszących licznym gatunkom mszyc w badanych siedliskach, ze szczególnym uwzględnieniem muchówek z rodziny bzygowatych (Diptera: Syrphidae).

BS – 11/2001: „Walory faunistyczne regionu kujawsko-pomorskiego w kontekście ochrony przyrody i agroturystyki”. Celem badań było określenie bioróżnorodności i zasobności populacyjnej szczególnie cennych elementów fauny, głównie owadów i ptaków, regionu kujawsko-pomorskiego, a zwłaszcza doliny dolnej Wisły i Brdy, zarośli śródpolnych, parków miejskich i rezerwatów, w kontekście ich ochrony oraz dla przyszłych potrzeb agroturystycznych, a także ewentualne przedstawienie propozycji objęcia ochroną prawną nowych powierzchni regionu (np. użytki ekologiczne) lub wytyczenia ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych dla celów edukacyjnych.

BS – 7/2005: Bezkręgowce i kręgowce środowisk wiejskich, miejskich i leśnych oraz ich znaczenie zooindykacyjne, parazytologiczne i użytkowe.

Badania dotyczyły:

 • określenia właściwości zooindykacyjnych zgrupowań bądź zespołów owadów - mszyc, chrząszczy biegaczowatych oraz pasożytniczych błonkówek, w oparciu o zmiany ich struktury i funkcjonowanie w określonych układach ekologicznych;
 • ustalenia składu gatunkowego i oszacowanie liczebności pasożytów tzw. dużych zwierząt gospodarskich (świnie, bydło, konie, owce), w pomieszczeniach gospodarskich, w bezpośrednim ich otoczeniu oraz na polach uprawnych, łąkach i w pobliskich lasach;
 • porównawczego oszacowania efektywności odłowów owadów do różnych naczyń, jako pułapek żywołownych;
 • określenia rodzaju i stopnia uszkodzenia, jak również przeżywalności pszczół robotnic, trutni oraz matek, w związku z ich przechowywaniem w klateczkach wysyłkowych, w rodzinach własnych i obcych;
 • monitorowania, w oparciu m. in. o inwentaryzację, miejsc regularnego przebywania i rozrodu tzw. gatunków konfliktowych (np. krukowatych, gołębi, bobra) i bioindykacyjnych, w Bydgoszczy i okolicach, a także - 6) określenie rozmieszczenia i preferencji siedliskowej gatunków ptaków związanych z korytem rzeki Wisły (ptaki wodne i błotne, kaczki, nurogęś, zimorodek, rybitwy, mewy oraz siewkowce).BW – 13/2006: Monitoring i bioróżnorodność fauny terenów chronionych, przyrodniczo cennych oraz antropogenicznych w regionie kujawsko-pomorskim (w trakcie realizacji).

Badania dotyczyły:

 • określenie znaczenia tzw. wysp środowiskowych w krajobrazie rolniczym dla mszyc i ich naturalnych wrogów;
 • monitorowanie i ocena funkcjonowania obszarów chronionych woj. kujawsko-pomorskiego;
 • gnieżdzenie się i biologia lęgowa kapturki w różnych typach środowisk;
 • bioróżnorodność chrząszczy biegaczowatych, trzmieli i nicieni w środowiskach miejskich, podmiejskich i w dolinach rzecznych,
 • określenie występowania parazytoidów mszyc na roślinach dziko rosnących metodą dyssekcji (sekcjonowania ciała mszyc) i porównawczo - na drodze masowej hodowli, a także – w ramach dziennych studiów doktoranckich
 • wpływ antropopresji na populacje kreta,
 • miodność i inne parametry użytkowe wybranych linii pszczoły miodnej
 • występowanie Toxocara canis i Toxocara cati u psów i kotów oraz ocena skażenia środowiska jajami helmintów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego
 • rola rodzajów pożytków w chowie pszczół i produkcji pasiecznej
 • występowanie piroplazmozy u bydła mlecznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego utrzymywanego w systemie stanowiskowo-pastwiskowym

BS 15/2007 - Monitoring środowiska wybranych obszarów agroturystycznych regionu Pojezierzy Południowobałtyckich i badania nad możliwością wzbogacania ubogich biocenoz leśnych na terenach porolnych

BW 6/2006 - Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich regionu Pojezierzy Południowobałtyckich

Grant NR IG.I. 3020-UDOT-757/2007 - Zastosowanie zabiegu zoomelioracji w szkółkach leśnych i na terenach porolnych z wykorzystaniem kompostów z komunalnych osadów ściekowych

Grant własny nr 0755/B/P01/2009/36 - Roztocze (Acari) jako bioindykatory rewitalizacji gleb szkółek leśnych

BS 1/2010 - Biologia, znaczenie i zagrożenia bezkręgowców i kręgowców w różnych typach środowisk.

Celem badań jest: 1) Monitoring chrząszczy kopro- i nekrofagicznych (Coleoptera) w różnych siedliskach – poprzez porównanie składu gatunkowego i liczebności zgrupowań chrząszczy, głównie z rodzin Scarabeidae i Silphidae oraz innych, np. Carabidae, wchodzących w skład fauny naziemnej (epigeicznej) próbę określenia wpływu czynników antropogenicznych na zasobność populacyjną tych chrząszczy w porównaniu do ich naturalnych środowisk występowania; 2) Badania ekotoksykologiczne na obszarach zasolonych – poprzez określenie kumulacji substancji toksycznych (Cd, Pb) i biodostępności pierwiastków fizjologicznych (Na, K, Ca, Fe) oraz mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Co) w ciele mszyc i właściwości bioindykacyjnych łańcucha pokarmowego mszyce-parazytoidy, a także ewentualnego zagrożenia tych bezkręgowców dla ptaków w zdegradowanych środowiskach Kujaw; 3)Zależność sukcesu lęgowego od drapieżnictwa u drobnych ptaków wróblowych budujących gniazda nisko nad ziemią – poprzez określenie udziału poszczególnych typów drapieżników w stratach lęgowych drobnych ptaków, wpływu posadowienia gniazda na sukces lęgowy kapturki, wpływu wielkości gniazda na sukces lęgowy drobnych ptaków, wpływu obrony gniazda przed drapieżnikiem na sukces lęgowy kapturki; 4) Wpływ przebiegu linii kolejowych oraz linii wysokiego napięcia na zgrupowania lęgowe ptaków leśnych – określenie wpływu, jaki wywiera przebieg przez tereny leśne linii kolejowych oraz linii wysokiego napięcia, na bogactwo gatunkowe i zagęszczenia ptaków; 5) Badanie zdolności migracyjnych wybranych gatunków biegaczowatych (Carabidae) – poprzez wykazanie wpływu żyzności (typu) siedliska na zdolność przemieszczania się różnych gatunków biegaczowatych (głownie brachypterycznych oraz dimorficznych) z uwzględnieniem ich płci, rozmiaru ciała oraz wymagań troficznych; 6) Monitoring i waloryzacja awifauny terenów użytkowanych rolniczo oraz obszarów Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim poprzez określenie różnorodności gatunkowej awifauny na terenach użytkowanych rolniczo i obszarach „Natura 2000” – w okresie lęgowym i w sezonie jesienno-zimowym, a także dokonanie oceny zmian awifauny odnotowanych w ostatnich dwóch dekadach, jak i przedstawienie syntetycznej propozycji ochrony poszczególnych grup i gatunków ptaków. 7) Określenie rodzaju i stopnia uszkodzenia, jak również przeżywalności pszczół robotnic, trutni oraz matek, w różnych warunkach użytkowania pszczół.


Przedmioty prowadzone są na 4 kierunkach kształcenia prowadzonych na WHiBZ oraz na Kierunku Rolnictwo Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Ich wykaz przedstawiono poniżej.

Zoologia: wykłady i ćwiczenia na kierunkach: „zootechnika”, w tym na specjalności „agroturystyka” i "hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka" oraz „ochrona środowiska” „hodowla zwierząt i gospodarka paszowa”, a także na kierunku „rolnictwo” na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii. Celem nauczania jest zapoznanie z podstawami budowy, biologii i ewolucji zwierząt, zoogeografii. W zakres przedmiotu wchodzi przegląd systematyczny różnych grup świata zwierzęcego, w tym zwierząt pożytecznych, użytkowych, udomowionych, a także patogenów, szkodników, pasożytów i niebezpiecznych dla życia ludzi i ich znaczenie w przyrodzie, przy czym na kierunku zootechnicznym akcent położony jest na zwierzęta ekonomicznie ważne bądź łowne, zaś na ochronie środowiska na gatunki chronione i grupy o znaczeniu bioindykacyjnym.

Ornitologia: na kierunku zootechnicznym i na "ochronie środowiska" na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami biologii i ekologii ptaków, aktualnym stanem zagrożenia awifauny krajowej i europejskiej, formami i metodami ochrony siedlisk ważnych dla ptaków, a ponadto zdobycie przez studentów praktycznej umiejętności rozpoznawania gatunków ptaków oraz poznanie warsztatu i techniki prowadzenia badań awifaunistycznych.

Pszczelarstwo, lub Owady użytkowe i pożyteczne” lub "Pszczelnictwo": na kierunku „zootechnika” i „ochrona środowiska”. Celem przedmiotów jest zapoznanie studentów z podstawami chowu i hodowli pszczół, produkcji pasiecznej, z rolą pszczół w środowisku przyrodniczym oraz ze znaczeniem produktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu chorób u ludzi. Drugi przedmiot obejmuje również dziko żyjące zapylacze, a także pożyteczną faunę pasożytniczą i drapieżną (tzw. naturalnych wrogów szkodników).

Biogeografia: na "ochronie środowiska" i „zootechnice”. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią pojawu różnych grup zwierząt i roślin w kolejnych epokach geologicznych, z najnowszymi poglądami na temat przyczyn aktualnego ich rozmieszczenia, z najważniejszymi czynnikami obecnie modyfikującymi ich występowanie, a także z podziałem Ziemi na krainy biogeograficzne.

Dla studentów dwóch ostatnich lat studiów na różnych kierunkach w Katedrze prowadzony jest również kompleks przedmiotów, związanych z pracami dyplomowymi, tj. seminaria i pracownie dyplomowe. Liczba prac magisterskich i inżynierskich wykonanych w Katedrze w ciągu 30 lat działalności wynosi ok. 200.

Ochrona przyrody: na kierunku „ochrona środowiska” i „Formy ochrony przyrody” na „zootechnice” na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. Celem nauczania jest poszerzenia wiedzy studentów z zakresu ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, form ochrony, biologii i ekologii gatunków chronionych. Treść obejmuje ocenę bioróżnorodności i granice jej modyfikacji, ochronę zasobów genowych, cele i zasady gospodarki na obszarach chronionych, rewitalizację ekosystemów zagrożonych, metody badania zasobności populacyjnej gatunków chronionych, szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione prawem i ich zapobieganie, polskie i międzynarodowe akty prawne, w tym Unii Europejskiej, dotyczące ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej.

Parazytologia ekologiczna: wykłady i ćwiczenia na kierunku "ochrona środowiska". Celem nauczania jest zapoznanie z definicją i istotą pasożytnictwa, drogami powstawania pasożytnictwa, ewolucyjnym kształtowaniem się układu pasożyt-żywiciel, typami układu pasożyt-żywiciel, drogami inwazji, parazytologicznymi aspektami ochrony środowiska, pozycją pasożytów w klasyfikacji królestwa zwierząt oraz przeglądem systematycznym pasożytów.

Parazytologia ogólna (systematyczna): (przedmiot do wyboru) wykłady i ćwiczenia na kierunku "zootechnika". Celem nauczania jest zapoznanie z istotą pasożytnictwa, drogami powstawania pasożytnictwa, kształtowaniem się układów pasożyt-żywiciel, drogami inwazji , pozycją pasożytów w klasyfikacji królestwa zwierząt oraz przeglądem systematycznym pasożytów.

Walory faunistyczne środowiska wiejskiego: (przedmiot do wyboru) ćwiczenia na specjalności "agroturystyka". Celem nauczania jest zapoznanie z walorami faunistycznymi środowiska wiejskiego - jako atrakcji turystycznej. Z teoretycznym i praktycznym przygotowaniem do poznania fauny środowiska wiejskiego, wskazaniem typów i rodzajów zagrożeń dla zwierząt środowiska wiejskiego oraz metod ich ograniczania

Biomonitoring: realizowany na kierunku ochrona środowiska (II stopnia). Celem nauczania przedmiotu jest kształcenie studentów z zakresu zadań monitoringu biologicznego, roli testów biologicznych do oceny zanieczyszczenia wód i powietrza, metod lichenoindykacji oraz brioindykacji oraz biotycznych indeksów makrobezkręgowców bentosowych (BMWP-PL) a także znajomości krajowych i międzynarodowych programów monitoringu biologicznego.

Rekreacyjne zagospodarowanie lasu: na kierunku ochrona środowiska, specjalności: ochrona zasobów leśnych (II stopnia). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi rekreacyjnego zagospodarowania lasu, rodzajami leśnych terenów przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji, metod waloryzacji rekreacyjnej krajobrazu leśnego oraz z zasadami prowadzenia gospodarstwa rekreacyjnego. Zadania projektowe studentów obejmują dokonania waloryzacji obszaru leśnego jedną z wybranych metod, obliczeń obciążenia rekreacyjnego lasu na przykładzie wybranego nadleśnictwa oraz sporządzenia projektu ścieżki spacerowej lub dydaktycznej, bądź innego obiektu przeznaczonego do rekreacji na terenach leśnych.

Kształtowanie krajobrazu - Pojęcie krajobrazu i powłoki krajobrazowej. Podstawowa terminologia stosowana w naukach o krajobrazie. Geokompleks i geosystem jako dwa sposoby ujęcia krajobrazu. Typologia krajobrazu naturalnego Polski wg Kondrackiego. Typologia krajobrazu naturalnego Polski wg Richlinga. Krajobraz kulturowy – kryteria oceny wartości krajobrazu. Granice w krajobrazach kulturowych i ich trwałość. Krajobraz wiejski – zróżnicowanie i przestrzenne rozmieszczenie. Zadrzewienia na obszarach wiejskich. Sukcesja ekologiczna i jej znaczenie w kształtowaniu krajobrazu. Założenia krajowego programu zwiększania lesistości. Regionalne zróżnicowanie kształtowania lesistości i udziału zadrzewień w przestrzeni przyrodniczej. Ekotony i ich rola w funkcjonowaniu krajobrazu. Zmiany antropogeniczne w układach przyrodniczych.

Instrumenty ochrony środowiska – Struktura i funkcje Państwowego Monitoringu Środowiska. Źródła i przyczyny zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Zastosowanie GIS w monitorowaniu środowiska przyrodniczego. Monitoring środowiska w województwie kujawsko-pomorskim. Motywy i koncepcje ochrony środowiska. Oddziaływanie czynników antropogenicznych na ekosystemy leśne. Przyczyny zamierania lasów i strefy ich uszkodzenia. Monitoring lasu w Polsce. Możliwości wykorzystania bioindykacji w ochronie środowiska. Ochrona zasobów genowych.

Monitoring zwierząt wolno żyjących – Podstawy monitoringu środowiska. Zasady monitoringu zwierząt wolno żyjących. Bioindykacja jako podstawowa metoda monitoringu środowiska. Metody oceny liczebności i struktury populacyjnej zwierzyny drobnej. Metody oceny liczebności i struktury populacyjnej zwierzyny grubej. Metody oceny liczebności innych zwierząt wolno żyjących. Sytuacja ekologiczna wybranych zwierząt wolno żyjących w Polsce. Wpływ populacji wolno żyjących dużych roślinożerców na krajobraz rolniczy i leśny. Metody szacowania szkód powodowanych przez duże ssaki roślinożerne w gospodarce rolniczej i leśnej.

Ochrona i kształtowanie krajobrazu w łowiectwie - Projektowanie zadrzewień biocenotycznych i korytarzy ekologicznych w krajobrazie rolniczym, urządzanie łowisk leśnych, planowanie różnych metod ochrony upraw rolniczych przed zwierzyną i ocena ich skuteczności, planowanie i ocena skuteczności metod ochrony drzew przed dużymi roślinożercami. Metody poprawy naturalnych warunków bytowania zwierzyny w łowiskach polnych i leśnych.

Zalesianie terenów porolnych i zdegradowanych – Zalesianie a restytucja ekosystemów leśnych. Ekologiczne podstawy zalesień. Przygotowanie gleby pod uprawy na gruntach porolnych i zdegradowanych. Zakładanie upraw i wykorzystanie odnowienia naturalnego. Pielęgnowanie i ochrona upraw. Fito- i zoomelioracje w zalesieniach. Pielęgnowanie oraz ochrona młodników i drzewostanów. Aspekty ekonomiczne zalesień. Charakterystyka dostępnych instrumentów wsparcia zalesiania gruntów prywatnych. Ocena oddziaływania zalesień na środowisko. Planowanie zalesień w obrębie gospodarstwa. Zasady kształtowania granic zakładanych upraw leśnych. Wykonanie projektu zalesień na przykładzie wybranej gminy. Wykonanie projektu rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Monitoring zasobów leśnych – Przyczyny i hipotezy zagrożenia lasów. Współczesne zagrożenia lasów w Polsce. Ustalanie stref uszkodzeń lasu. Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu. Zasoby lasów w Polsce – dynamika zmian. Funkcje lasu – dynamika zmian. Profilaktyka w ochronie lasu. Zagrożenia abiotyczne lasu – dynamika zmian. Zasoby lasów w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Funkcje lasu – dynamika zmian. Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu. Profilaktyka w ochronie lasu. Zagrożenia abiotyczne lasu – dynamika zmian.


 • Brauze T., Zieliński J. 2006: Are winter species composition and abundance censuses of birds in small urban green areas comparable. Acta Ornithol., 41: 93–101. (IF)
 • Dębek-Jankowska A. , Barczak T., 2006: Effects of Field Location and Cereal Species on the Number of Grain Aphid (Sitobion avenae F.) and its parasitoids (Hymenoptera parasitica). Journal of Entomological Re­search Society. 8(2): 41-49. (IF)
 • Żelazna E., Błażejewicz-Zawadzińska M. 2006: Zróżnicowanie gatunkowe biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) terenów parkowych Bydgoszczy oraz wybranych kompleksów leśnych i zadrzewień śródpolnych obszaru kujawsko-pomorskiego. Wiad. Entomol. 25, Supl. 1: 129-140.
 • Indykiewicz P. 2006: The Brda River as the most important site for protection bird species diversity in the „Tuchola Forest” Biosphere Reserve, north Poland. J. Ornithol. 147(5): 186 (IF).
 • Kubica I., Jasiński Z., Szafarska G., Madras-Majewska B., 2007: Uszkadzanie pszczół robotnic przechowywanych w rodzinach trzech ras. BTN Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych –Seria B; 61: 77-83.
 • Brauze T., Zieliński J. 2008: The possibility of application of Sørensen and Renkonen indexes in the study of winter avifauna in small plots of the urban green areas. Ecological Questions, 10: 57-62.
 • Pawlikowski T., Barczak T., Bennewicz J., 2008: Bees (Hymenoptera: Apiformes) of the agricultural areas in the lower Vistula valley, Jurnal of Apicultural Science, 52 (2): 67-79. (IF)
 • Zieliński J., 2008, Awifauna stawów rybnych Ostrówek w dolinie Noteci w latach 1994-1995. Kulon, 13: 15-31.
 • Zieliński J., Brauze T., 2009: Rozmieszczenie, liczebność oraz zagrożenia ptaków lęgowych koryta dolnej Wisły pomiędzy Włocławkiem a Świeciem Notatki Ornitologiczne 50: 165–178.
 • Lik M., 2010: The influence of habitat type on the population dynamics of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in marshland. Annales de la Société Entomologique de France. tom 46 (3–4) : 425-438. (IF)
 • Bennewicz j., 2010; Aphids (Hemiptera: Aphididae) of midfield thickets in agricultural landscape catches in Moericke’s traps. Polish Journal of Entomology 79: 139-163.
 • Wojciechowska I., Jasiński Z., Kubica I., 2010: The influence of different oxygen and nitrogen concentrations on the speed of waking up after CO2 anesthesia and on the time of starting egg-laying by the artificially inseminated queen bees Annales of Warsaw University of Life Science – SGGW. Animal Sciennce; No 47, 213-219.
 • Kosicki J.Z., Indykiewicz P., 2011, Effects of breeding date and weather on nestling development in White Storks Ciconia ciconia., : Bird Study, iFirst, 1–8. (IF)
 • Zieliński J., 2011, The influence of nest placement on breeding success of the blackcap (Sylvia atricapilla L.) in two different forest habitats., Polish Journal of Ecology, 59, 391-401. (IF)
 • Lik M., 2011, Bezkręgowce zasiedlające owocniki hubiaka pospolitego (Fomes fomentarius) w różnych typach siedlisk leśnych, Sylwan ,155(8): 546-554. (IF)
 • Żelazna E., Błażejewicz-Zawadzińska M., 2011, Struktura zgrupowań biegaczowatych (Carabidae, Col.) terenów zielonych Bydgoszczy., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 562:293-305
 • Ewa Żelazna, Małgorzata Błażejewicz-Zawadzińska, 2011, Kopro i nekrofagiczne chrząszcze obszarów zurbanizowanych Bydgoszczy., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 562:21-28
 • Bennewicz J., 2011, Aphidivorous hoverflies (Diptera: Syrphidae) at field boundaries and woodland edges in an agricultural landscape. Polish Journal of Entomology, , 80; 129-150
 • Rolbiecki S., Stypczyńska Z., Klimek A., Długosz J., Rolbiecki R., 2006. Roślinność i niektóre właściwości odłogowanej gleby piaszczystej uprzednio użytkowanej rolniczo w warunkach deszczowania. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich nr 2/1, PAN, Kraków, 183-194.
 • Rolbiecki S., Rolbiecki R., Klimek A., 2006. Porównanie wpływu deszczowania i mikronawodnień na produkcję jednorocznych sadzonek brzozy brodawkowatej w warunkach zoomelioracji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 2/2, PAN, Kraków, 105-117.
 • Rolbiecki R., Podsiadło C., Rolbiecki S., Klimek A., 2006. Wpływ mikronawodnień i nawożenia organicznego na produkcję siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na gruncie porolnym w różnych warunkach meteorologicznych z udziałem zabiegu zoomelioracji. W: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy (red. S. Borsuk). BTN, Bydgoszcz, 33-41.
 • Klimek A., Malczyk P., Dąbrowska B., 2006. Wpływ podszytów liściastych na właściwości gleb, roślinność runa i akarofaunę (Acari) glebową wybranych siedlisk leśnych Borów Tucholskich. W: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy (red. S. Borsuk). BTN, Bydgoszcz, 90-102.
 • Klimek A., Kosakowski L., Chachaj B., Malczyk P., 2006. Wpływ różnych kompostów z komunalnych osadów ściekowych na roztocze (Acari) glebowe w warunkach laboratoryjnych. W: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy (red. S. Borsuk). BTN, Bydgoszcz, 102-112.
 • Klimek A., Seniczak S., Dąbrowska B., 2006. The soil mites (Acari) of the ecotone between two Scots pine forests of different age. W: Gabryś G., Ignatowicz S. Postępy polskiej akarologii. Wyd. SGGW, Warszawa, 181-188.
 • Rolbiecki St., Rolbiecki R., Klimek A., 2006. Porównanie wpływu deszczowania i mikronawodnień na produkcję dwuletnich sadzonek brzozy brodawkowatej w warunkach zoomelioracji. Rocz. AR Pozn. CCCLXX, Roln. 66: 315-321.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki St., Klimek A., Hilszczańska D. 2006. Comparison of effects of micro-irrigation and organic fertilization on the one-year old seedling production of Scots pine (Pinus sylvestris L.) on post-arable land and forest ground. Proceedings of third Poland-Israel scientific conference on water requirements and irrigation effects of plants cultivated in arid and semiarid climates, Tel Aviv, Israel, 127-134.
 • Seniczak S., Kaczmarek S., Klimek A., Seniczak A. 2007. The effect of sulphur air pollution on vertical distribution of mites (Acari) in soils under young Scots pines in Poland. In: Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. Tajovsky K., Schlaghamersky J., Pizl V. (eds.). České Budĕjovice, 143-146.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki S., Klimek A., Hilszczańska D., 2007. Wpływ mikronawodnień i nawożenia organicznego na produkcję dwuletnich sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w szkółce leśnej z udziałem zabiegu zoomelioracji. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich nr 1, PAN, Kraków, 101-112.
 • Rolbiecki R., Podsiadło C., Klimek A., Rolbiecki St., 2007. Preliminary study on the influence of organic fertilization and mulching on the growth of one-year old Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings and occurrence of soil mites under micro-sprinkler irrigation in two different sylvan-natural regions of Poland. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 3: 131-140.
 • Rolbiecki R., Podsiadło C., Klimek A., Rolbiecki St., 2007. Influence of microirrigation and organic fertilization on the growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings and the occurrence of soil mites in a post-arable land of two different sylvan-natural regions. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 3: 187-195.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki St., Klimek A., 2007. Porównanie wpływu deszczowania i mikronawodnień na wzrost dwuletnich siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i występowanie roztoczy glebowych w warunkach zoomelioracji. W: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego (red. J. Garbacz). BTN, Bydgoszcz, 53-59.
 • Rolbiecki R., Podsiadło C., Klimek A., Rolbiecki St., 2007. Wstępne badania nad wpływem nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost jednorocznych siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i występowanie roztoczy glebowych w warunkach mikrozraszania w dwóch różnych krainach przyrodniczo-leśnych. W: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego (red. J. Garbacz). BTN, Bydgoszcz, 61-69.
 • Klimek A., Rolbiecki St., Rolbiecki R., Hilszczańska D., Malczyk P., 2008. Impact of chosen bare root nursery practices in Scots pine seedling quality and soil mites (Acari). Polish J. of Environ. Stud., Vol. 17, No. 2, 247-255. (IF)
 • Rolbiecki St., Rolbiecki R., Klimek A. 2008. Wpływ mikronawodnień i nawożenia organicznego na produkcję dwuletnich sadzonek brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa Ehrh.) z udziałem zabiegu zoomelioracji. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 528: 283-291.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki St., Klimek A., Podsiadło C., 2008. Wstępne wyniki badań porównania wpływu nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost jednorocznych siewek modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) i występowanie roztoczy glebowych w warunkach mikrozraszania w dwóch przyrodniczo-leśnych krainach Polski. W: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego (red. J. Garbacz). BTN, Bydgoszcz, 85-94.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki St., Klimek A., Podsiadło C., 2008. Preliminary results of studies on the effects of organic fertilization and mulching on the growth of one-year old European larch (Larix decidua Mill.) seedlings and occurrence of soil mites under micro-sprinkler irrigation in two sylvan-natural regions of Poland. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 6/2008: 99-110.
 • Rolbiecki R., Podsiadło C., Klimek A., Rolbiecki S., 2008. Comparison of response of Scots pine seedlings to micro-irrigation and organic fertilization on a post-arable land at zoo-melioration treatment applied under rainfall-thermal conditions of Bydgoszcz and Stargard Szczeciński. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Land Reclamation, 40, 55-65.
 • Klimek A., Rolbiecki S., Długosz J., Stypczyńska Z., 2009. Roślinność, wybrane właściwości gleby i roztocze (Acari) we wstępnej fazie sukcesji leśnej na rekultywowanym terenie popoligonowym Bydgoszcz-Jachcice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5, PAN, Kraków, 167-181.
 • Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Kuss M., 2009. Wstępne badania nad wpływem wybranych zabiegów ulepszających na wzrost jednorocznych siewek sosny zwyczajnej oraz występowanie roztoczy (Acari) glebowych w szkółce leśnej w warunkach nawodnień. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5, PAN, Kraków, 155-166.
 • Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Hilszczańska D., 2009. Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost jednorocznych siewek sosny zwyczajnej oraz właściwości biologiczne gleb w szkółce leśnej w warunkach mikrozraszania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6, PAN, Kraków, 229-243.
 • Klimek A., Rolbiecki St., Rolbiecki R., Malczyk P., 2009. Impact of chosen bare root nursery practices on white birch seedling quality and soil mites (Acari). Polish J. of Environ. Stud., Vol. 18, No. 6, 1013-1020. (IF)
 • Klimek A., Rolbiecki St., 2009. Soil mites (Acari) on plantations of chokeberry and black currant under microirrigation. Biological Letters 46(2): 89-96.
 • Klimek A., 2010. Możliwość wykorzystania ektopróchnicy do rewitalizacji gleb szkółek leśnych. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach, Tom IV, Wyd. WSZŚ w Tucholi, 80-93.
 • Cichowska J., Klimek A., 2010. Rola i znaczenie instytucji wspierających rozwój usług agroturystycznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 13, PAN, Kraków, 63-73.
 • Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Kuss M., Fórmaniak A., Ryterska H., 2010. Wstępne badania nad oddziaływaniem wybranych zabiegów rewitalizacyjnych na wzrost dwuletnich siewek sosny zwyczajnej oraz występowanie roztoczy (Acari) glebowych w szkółce leśnej Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 13, PAN, Kraków, 51-62.
 • Cichowska J., Klimek A., 2010. Oferta agroturystyczna województwa kujawsko-pomorskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 14, PAN, Kraków, 75-86.
 • Klimek A., Rolbiecki S., 2011. Wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i występowanie roztoczy (Acari) glebowych na rekultywowanym terenie popoligonowym w Nadleśnictwie Żołędowo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1/2011, 249-262.
 • Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Długosz J. 2011.Wykorzystanie kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w rocznym cyklu produkcji sadzonek sosny zwyczajnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1/2011, 299-311.
 • Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Kuss M., Fórmaniak A., Ryterska H., 2011. Wpływ ściółkowania ektopróchnicą na wzrost siewek brzozy brodawkowatej oraz na występowanie roztoczy glebowych w warunkach nawodnień w szkółce leśnej Bielawy. Ekologia i Technika, XIX (2), 73-80.
 • Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Długosz J., Kuss M., 2011. Wykorzystanie próchnicy leśnej do rewitalizacji gleby w rocznym cyklu produkcji sadzonek sosny zwyczajnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6/2011: 175-186.
 • Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Długosz J., Kuss M., 2011. Wykorzystanie próchnicy leśnej do rewitalizacji gleby w rocznym cyklu produkcyjnym sadzonek brzozy brodawkowatej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/2011: 301-313.
 • Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D. 2011. Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost modrzewia europejskiego (Larix decidua L.) oraz aktywność biologiczną gleb. Leśne Prace Badawcze, 72(3): 233-239.
 • Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D., Malczyk P., 2011. Effects of organic fertilization and mulching under micro-sprinkler irrigation on growth and mycorrhizal colonization of European larch seedlings, and occurrence of soil mites. Polish J. of Environ. Stud. 5(20): 1211-1219. (IF)
 • Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Długosz J., Musiał M., 2011. Wstępne badania nad wykorzystaniem kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w rocznym cyklu produkcji sadzonek buka zwyczajnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 10/2011: 219-243.
 • Cichowska J., Klimek A., 2011. The role of agrotourism in the development and conversion of rural areas. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Kraków, 11/2011: 97-107.
 • Cichowska J., Klimek A., 2011. Analysis of selected conditions of stay in the agrotourist farms based on the method of classification trees. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Kraków, 12/2011: 31-38.
 • Cichowska J., Klimek A., 2011. An analysis of contemporary trends in the agrotourism market in Poland. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Kraków, 12/2011: 49-58.
 • Klimek A., Chachaj B., Kosakowski L., 2011. Influence of sewage sludge composts with straw or ash on oribatid mites (Acari, Oribatida) from pine forest litter in laboratory conditions. Biological Lett. 48(1): 19-27.
 • Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Hilszczańska D., 2011. Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania ektopróchnicą na wzrost dwuletnich siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i aktywność biologiczną gleb w warunkach mikrodeszczowania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 561: 147-158.
 • Klimek A., Rolbiecki S., 2011. Wpływ wybranych zabiegów melioracyjnych na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej i aktywność biologiczną gleb w szkółkach leśnych. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach, Tom V, Wyd. WSZŚ w Tucholi, 78-95.

MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 • Indykiewicz P., 2006: House Sparrow Passer domesticus, sterling Turnus vulgaris, tree sparrow Passer montanus and other residents of nests of the white stork Ciconia ciconia w: P. Tryjanowski, T.H. Sparks, L. Jerzak (eds). The white stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Poznań, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 492 ss., 225-235.
 • Indykiewicz P., 2006: Kujawsko-pomorska populacja bociana białego Ciconia ciconia (L.), Wyd. PM LOGO, Bydgoszcz, 103 ss.
 • Indykiewicz P., 2006: Populacja bociana białego Ciconia ciconia (L.) w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1994-2004. Liczebność, rozmieszczenie, wybiórczość miejsc gnieżdżenia i sukces lęgowy. Bydgoszcz, Flora i Fauna Pomorza i Kujaw, Polskie Towarzystwo Botaniczne 2 (zesz.specjalny), 32 ss.
 • Indykiewicz P., 2006: Liczebność, rozmieszczenie i charakterystyka kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus w krajobrazie rolniczym województwa kujawsko-pomorskiego. w: Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. J.J. Nowakowski, P. Tryjanowski, P. Indykiewicz (red.) Olsztyn, Sekcja Ornitologiczna PTZool., Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 350 ss., 315-326.
 • Indykiewicz P., 2006: Bocian biały w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2004. w: R. Guziak, Z. Jakubiec (red.), 2006: Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. Wyd. PTPP „pro Natura” 432 ss., Wrocław, 53-73.
 • Indykiewicz P., 2006: Konflikty wokół tworzenia i ochrony Specjalnych Obszarów Siedliskowych Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim w: T.J. Chmielewski (red.) Zarządzanie zasobami przyrody na obszarach Natura 2000 w Polsce. WAR. Lublin 152 ss., 51-62.
 • Indykiewicz P., 2006: Zmiany liczebność, sukcesu lęgowego i lokalizacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1974-2004.w: Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy. J.J. Nowakowski, P. Tryjanowski, P. Indykiewicz (red.), Olsztyn, Sekcja Ornitologiczna PTZool., Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 350 ss., 301-314.
 • Dębek-Jankowska A., Barczak T., 2007: MONOGRAPH: APHIDS AND OTHER HEMIPTEROUS INSECTS - Correlation between the settling of cereals by grain aphid (Sitobion avenae F.) and the number of parasitic Hymenoptera. The John Paul II Catholic University of Lublin.13, ss. 219-226.
 • Indykiewicz P., 2007: GAWRON Corvus frugilegus …i inne krukowate. PM LOGO, 149 ss.
 • Indykiewicz P., 2008, Ochrona kolonii lęgowych jerzyków Apus apus w budynkach poddanych pracom termodernizacyjnym. Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.), SAR „Pomorze” – Bydgoszcz. 96-102.
 • Błażejewicz-Zwadzińska M., Żelazna E., 2008: Wstępne obserwacje występowania chrząszczy (Coleoptera) kopro- i nekrofagicznych na terenie LPKiW w Myślęcinku. Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.), SAR „Pomorze” – Bydgoszcz, 321-326.
 • Żelazna E., Błażejewicz-Zwadzińska M., Dygórska J., Jendrzejewski R., 2008: Monitoring biegaczowatych (Carabidae, Col.) kompleksów leśnych przyległych do Bydgoszczy. Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.), SAR „Pomorze” – Bydgoszcz; 327-333.
 • Barczak T., 2008: Szacowanie liczebności kolonii mszyc – propozycja metodyczna. Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.), SAR „Pomorze” – Bydgoszcz; 556-560.
 • Indykiewicz P., 2008: Awifauna Bydgoszczy w latach 2003-2008. Część I. Charakterystyka różnorodności gatunkowej. Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.), SAR „Pomorze” – Bydgoszcz; 203-218.
 • Indykiewicz P., 2008: Awifauna Bydgoszczy w latach 2003-2008. Część II. Waloryzacja i ochrona zespołów ptaków. Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (red.), SAR „Pomorze” – Bydgoszcz; 219-233.
 • Indykiewicz P., 2008: Znaczenie zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu dla zachowania bogactwa gatunkowego awifauny lęgowej Pałuk. Przyroda parku pałacowego w Lubostroniu. J. Banaszak i H. Ratyńska (red.). Oficyna Wyd. Branta – Bydgoszcz; 149-158.
 • Indykiewicz P., 2008: Plastyczność behawioralna ptaków krukowatych Corvidae w krajobrazie rolniczym i zurbanizowanym. Krajobraz i bioróżnorodność, S. Kaczmarek (red.). Wyd. UKW, Bydgoszcz 168-178.
 • Indykiewicz P., 2008: Ptaki Doliny Noteci i Kanału Bydgoskiego – problem czy szansa w rozwoju regionu? Zasoby przyrodnicze i kulturowe drogi wodnej Wisła-Odra. D. Szumińska (red.). LOGO, Bydgoszcz 51-59.
 • Indykiewicz P., Kupczyk M., 2008: Świat zwierząt. Nad rzeką Noteć. O przyrodzie i kulturze okolic Barcina, Łabiszyna, Pakości. J. Drążek, J. Chmiel, M. Kupczyk (red.). Wyd. Stow. Ekol. w Barcinie. Barcin, 66-103.
 • Indykiewicz P., 2009: Walory awifaunistyczne Doliny Noteci, Kanału Bydgoskiego oraz Brdy i Doliny Dolnej Wisły. Walory turystyczne drogi wodnej E-70 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Wyd. UKW, Druk GrafArt, Bydgoszcz,.; D. Szumińska (red.), 170 ss.
 • Indykiewicz P., Kuchciński J., 2010: Zmiany liczebności, sukcesu lęgowego i wybiórczości miejsc gnieżdżenia populacji bociana białego Ciconia ciconia (L.) w Tucholskim Parku Krajobrazowym w latach 2004-2010 WSZŚ w Tucholi. Ochrona przyrody w Tucholskim Parku Krajobrazowym - A. E. Ławniczak (red.); 117-128
 • Zalewski D., Indykiewicz P., 2011: Changes in avian species composition and breeding numbers in Lipno (central Poland) town park 1998-2011. Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities.. 385-398
 • Indykiewicz P., Frieske A., 2011: Species diversity and dynamics of wa-ter and wetland birds wintering in the cities and towns of the Kujawsko-Pomorskie Province (Poland) during 2007-2011.Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities, 399-413.
 • Kowalski J., Indykiewicz P., Frieske A., 2011: Population size and plumage polymorphism in Feral Pigeon Columba livia var. urbana in the city of Bydgoszcz (Poland). Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities, 435-447.
 • Sandecki R., Indykiewicz P., 2011: Population status and habitat selection of Crested Lark Galerida cristata in the urban and cultural landscape of Kujawsko-Pomorskie Province (Poland). Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities, 479-486.
 • Żelazna E., Błażejewicz-Zawadzińska M., Staszek I., 2011. Littoral heleoplankton (Rotifera, Crustacea) of a city centre water body in Bydgoszcz., Urban Fauna. Studies of Animal Biology, Ecology and conservation in European Cities, 33-42.
 • Błażejewicz-Zawadzińska M, Brochocka A, Żelazna E, 2011. Dynamics of the ticks (Acari: Ixodida) abundance in Bydgoszcz city. Urban Fauna. Studies of Animal Biology, Ecology and conservation in European Cities, 43-49.
 • Bennewicz J., Barczak T., Krzemkowska I., Ścibut K., 2011. Aphids (Hemiptera: Aphididae) of Bydgoszcz parks. Wyd. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 121-132.
 • Klimek A., Pokora J., 2009. Roztocze (Acari) glebowe upraw sosnowych i brzozowych na gruntach leśnych oraz porolnych na siedlisku boru świeżego w Borach Tucholskich. W: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego (red. J. Garbacz). BTN, Bydgoszcz, 95-103.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki S., Klimek A., Podsiadło C., 2009. Porównanie wpływu nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost dwuletnich siewek sosny zwyczajnej i występowanie roztoczy glebowych w warunkach mikrozraszania w dwóch przyrodniczo-leśnych krainach Polski. W: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego (red. J. Garbacz). BTN, Bydgoszcz, 131-139.
 • Rolbiecki R., Klimek A., Rolbiecki S., 2009. Influence of chosen amelioration practices on the seedling growth of selected forest tree species and soil mites (Acari). In: Understanding the Requirements for Development of Agricultural Production and of Rural Areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a Result of Scientific Research (Ed. E. Śliwińska and E. Spychaj-Fabisiak). University of Technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz, 241-253.
 • Rolbiecki St., Klimek A., Rolbiecki R., Kuss M., Fórmaniak A., Ryterska H., 2010. Wzrost siewek ściółkowanej brzozy brodawkowatej i sosny zwyczajnej w warunkach nawodnień w szkółce leśnej Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice. W: Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (pod red. J. Garbacza), Tom IV: 237-246.

EKSPERTYZY I INNE PUBLIAKCJE (W TYM POPULARNONAUKOWE)

 • Indykiewicz P., 2007: Strategia postępowania z dziko żyjącymi ptakami na terenie miasta Bydgoszczy. Część II. Strategia postępowania z ptakami synantropijnymi objętymi ochroną gatunkową ze szczególnym uwzględnieniem pustułki Falco tinnunculus, jerzyka Apus apus, oknówki Delichon urbicum i wróbla Passer domesticuas. Maszynopis 41 ss. WGKiOŚ Urzędu Miasta Bydgoszczy.
 • Indykiewicz P., 2007: Strategia postępowania z dziko żyjącymi ptakami na terenie miasta Bydgoszczy. Część III. Strategia postępowania z ptakami krukowatymi (gawronem Corvus frugilegus, sroką Pica pica, kawką Corvus monedula) i blaszkodziobymi (krzyżówką Anas platyrhynchos) w okresie jesienno-zimowym. Maszynopis 50 ss. WGKiOŚ Urzędu Miasta Bydgoszczy.
 • Indykiewicz P., 2008: Ocena wpływu inwestycji pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km 0+000 – 25+000, Etap I, gm. Zławieś Wielka, pow. Toruń” na przedmiot ochrony prawnej w ramach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolej Wisły”. Msc w: BIPROMEL (Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej i Rolnictwa – Sp. z o.o.), Warszawa.
 • Indykiewicz P., 2008: Inwentaryzacja bobra europejskiego Castor fiber i wydry Lutra lutra w Nadleśnictwie Różanna w ramach powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej Lasów Państwowych. Msc. Różanna.
 • Indykiewicz P., Krasicka-Korczyńska E., 2008: Obszary Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim. KPODR w Minikowie
 • Indykiewicz P., 2009: Dlaczego miasto jest atrakcyjnym środowiskiem życia zwierząt? Przegląd Komunalny 3 (210): 24-25.
 • Indykiewicz P., 2009: Dlaczego nie dokarmiać? Przegląd Komunalny 4 (211): 16-17.
 • Indykiewicz P., 2009: Zwierzęta obok nas – prawne dywagacje 2009; Przegląd Komunalny. 5 (212): 16-17.
 • Indykiewicz P., 2009: Podzielmy się zielenią ze zwierzętami. 2009; 6 (213): 16-17.
 • Indykiewicz P., 2009: Dlaczego nie dokarmiać dzikich zwierząt w miastach? 2009; str.: 65-68.
 • Indykiewicz P. 2010: Pozwólmy ptakom mieszkać w mieście. Zeszyty LOP, Płock; 57 s.
 • Lewińska J., Barczak T., 2010: Owady i roztocza wektorami chorób zakaźnych. Polskie Drobiarstwo Nr 9/2010
 • Lewińska J., Barczak T., 2010: Owady i roztocza wektorami chorób zakaźnych cz. II. Polskie Drobiarstwo Nr 10/2010