Zakład Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt


Prof. dr hab.
Sławomir Mroczkowski - Kierownik Zakładu Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

pok. ......, tel. (52) 37 49 722, e-mail: mroslav@utp.edu.pl

Dr hab. inż. Maria Bogdzińska, prof. nadzw. UTP

pok. ....., tel. (52) 37 49 750, e-mail: bogdzinska@utp.edu.pl

Dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. nadzw. UTP

pok. ....., tel. (52) 37 49 712, e-mail: darekp@utp.edu.pl, www: dp.utp.edu.pl

Dr inż. Bogna Kowaliszyn - adiunkt

pok. ....., tel. (52) 37 49 721, e-mail: bogna.kowaliszyn@utp.edu.pl,

Dr inż. Beata Sitkowska - adiunkt

pok. ....., tel. (52) 37 49 741, e-mail: beata.sitkowska@utp.edu.pl,

Dr inż. Ewa Grochowska - adiunkt

pok. ....., tel. (52) 37 49 741, e-mail: ewa.grochowska@utp.edu.pl,

Mgr inż. Katarzyna Szymeczko -

pok. ....., tel. (52) 37 49 750, e-mail: katarzyna.szymeczko@utp.edu.pl

Mgr inż. Alicja Czajkowska - doktorant

Mgr inż. Oliwia Duszyńska - doktorant

Mgr inż. Milena Górecka - doktorant

Mgr inż. Angelika Habel - doktorant

Mgr inż. Magdalena Kolenda - doktorant

Mgr inż. Agnieszka Markowska - doktorant

Mgr inż. Anna Wojciechowska - doktorant

Mgr inż. Artur Mazurowski - doktorant


 • Poszukiwanie związku polimorfizmu genów z cechami użytkowymi zwierząt gospodarskich (bydło, świnie, owce, konie, drób)
 • Badania molekularne i cytogenetyczne w odniesieniu do populacji zwierząt wolno żyjących (ptaki i ssaki)
 • Molekularne podłoże chorób genetycznych zwierząt
 • Szacowanie parametrów genetycznych i wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich
 • Wpływ czynników genetycznych i poza genetycznych na produkcyjność zwierząt gospodarskich
 • Zastosowanie metod statystycznych w analizie danych z eksperymentów biologicznych
 • Postawy konsumentów wobec zagadnienia dobrostanu zwierząt hodowlanych
 • Etyczne i prawne aspekty humanitarnego traktowania zwierząt

Wyszczególniona powyżej problematyka badawcza jest konsekwencją prowadzenia w Zakładzie badań statutowych: „Współdziałanie cech genotypu i środowiska w kształtowaniu cech zwierząt” a także projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych, w tym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Realizowane projekty badawcze (krótka charakterystyka prowadzonych prac)

 • Postawy konsumentów wobec dobrostanu zwierząt hodowlanych – kierownik tematu dr inż. Bogna Kowaliszyn; N N114 164138 Czytaj więcej...
 • Związek polimorfizmów genów kandydujących z cechami użytkowości mięsnej owiec – kierownik tematu dr inż. Ewa Grochowska (Wiśniewska); N N311 521440

Nazwa przedmiotu

Kierunek studiów

i poziom kształcenia

Bioinformatyka

Biotechnologia, II st.

Diagnostyka genetyczna w hodowli zwierząt

Biotechnologia II st.

Genetyka zwierząt

i metody hodowlane

Zootechnika, I st.

Internet w agroturystyce

Zootechnika, II st.

Kultury tkankowe i komórkowe zwierząt

Biotechnologia, I st.

Metody badań na zwierzętach

Zootechnika, II st.

Ochrona zasobów genowych

i bioróżnorodności gatunkowej

Ochrona środowiska, II st.

Oprogramowanie komputerowe

w zootechnice

Zootechnika, I st.

Planowanie i organizacja pracy hodowlanej

Zootechnika II st.

Podstawy produkcji zwierzęcej

Biotechnologia, I st.

Prawna ochrona zwierząt

Zootechnika, II st.

Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej

Inżynieria biomedyczna, I st.

Programy doskonalenia zwierząt

Zootechnika, I st.

Socjologia ogólna

Zootechnika I st.

Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie I st.

Statystyka

Ochrona środowiska, I st.

Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku

Ochrona środowiska, II st.

Statystyka w badaniach zootechnicznych

Zootechnika, II st.

Technologie informacyjne

Zootechnika, I st., Ochrona środowiska, I st.

Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, I st.

Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, I st.

Zastosowanie statystyki i informatyki w badaniach biologicznych

Zootechnika, III st.


 • Bogdzińska M., Pawłowski M., 2009: Polimorfizm genu CAST w populacji świń, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, BTN Bydgoszcz, LII, seria B, nr 67, 7-12
 • Bogdzińska M., Ziólkowska A., 2009: Polimorfizm wielkości powierzchni chromosomów u loch rasy wbp, Zeszyty Naukowe UTP, Zootechnika, 37, 15-20
 • Bohaczyk M., Ziółkowska A., Mroczkowski S., 2009: Badania nad wpływem rasy ojca na wyniki oceny pokroju ogierów zimnokrwistych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, BTN Bydgoszcz, LII, seria B, nr 67, 13-18
 • Kamiński P., Kurhalyuk N., Jerzak L., Kasprzak M., Tkachenko H., Klawe J.J., Szady-Grad M., Koim B., Wiśniewska E., 2009: Ecophyziological determinations of antioxidant enzymes and lipoperoxidation in the blood of White Stork Coconia ciconia from Poland, Enviromental Research, 109 (1), 29-39
 • Mroczkowski S., 2009: Cierpienie zwierząt doświadczalnych, Przegląd Hodowlany, 1, 1-3
 • Mroczkowski S., 2009: Podmiotowość hodowcy, Przegląd Hodowlany, 7, 29-31
 • Mroczkowski S., 2009: Współczesne wyzwania hodowli i chowu zwierząt, Przegląd Hodowlany, 11, 28-29
 • Mroczkowski S., Mroczkowska A., 2009: Cierpienie zwierząt gospodarskich, Przegląd Hodowlany, 9, 29-32
 • Piwczyński D., 2009: Application of classification trees in statistical analysis of ewe prolificacy, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 5 (2), 19-29
 • Piwczyński D., 2009: Parametry genetyczne i wartość hodowlana owiec rasy merynos polski oszacowane metodą BLUP-AM w zakresie wybranych cech użytkowości reprodukcyjnej, Zeszyty naukowe UTP, Zootechnika, 37, 79-88
 • Piwczyński D., 2009: Using classification trees in statistical analysis of discret sheep reproduction traits, Journal of Central European Agriculture, 10 (3), 303-310
 • Piwczyński D., Kowaliszyn B., Mroczkowski S., 2009: Porównanie oceny wartości hodowlanej jagniąt na podstawie klasycznego modelu selekcyjnego i modelu zwierzęcia, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 5 (4), 51-60
 • Piwczyński D., Mroczkowski S., 2009: Heritability and breeding value of sheep fertility estimated by means of the linear and threshold model, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 5 (2), 31-39
 • Piwczyński D., Mrozik E., 2009: Wpływ wybranych czynników na masę ciała i masę miotu jagniąt rasy merynos polski w wieku 56 dni, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, BTN Bydgoszcz, LI, seria B, nr 66, 39-43
 • Sitkowska B., Mroczkowski S., Topolewska A., 2009: Wpływ wieku w dniu pierwszego wycielenia oraz długości okresu międzywycieleniowego na produkcyjność mleczna krów, Zeszyty Naukowe UTP, Zootechnika 37, 99-107
 • Sitkowska B., Neja W., Wiśniewska E., Mroczkowski S., Sawa A., 2009: Effect of the polymorphic composite forms of beta-lactoglobulin on the milk yield and chemical composition in maximum lactation, Journal of Central European Agriculture, 10 (3), 251-254
 • Sitkowska B., Wisniewska E., Neja W., 2009: Genotyp beta laktoglobuliny i kappa-kazeiny a użytkowość mleczna w laktacji maksymalnej, Zeszyty Naukowe UTP, Zootechnika, 37, 109-116
 • Wiśniewska E., Mroczkowski S., 2009: Different breeding strategies for scrapie resistance depending on breed-specific PrP allele and genotype frequencies in the Polish sheep, Züchtungskunde, 81 (3), 180-189
 • Ziółkowska A., Mroczkowski S., Kowalik K., 2009: Analiza kariotypu koni zimnokrwistych ze Stadniny koni Nowe Jankowice, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, BTN Bydgoszcz, LII, seria B, nr 67, 43-48
 • Bogdzińska M., Ziółkowska A., 2010: Polimorphism of chromosome size In the sows of Polish Landrace Breed (PBZ), Zeszyty Naukowe UTP, Zootechnika, 38, 5-12
 • Bohaczyk M., Wiśniewska E., Mroczkowski S., 2010: The relationship between the leptin gene polymorphism and reproduction indices in Polish cold blood mares, Journal of Central European Agriculture, 12(3), 445-452
 • Jerzak L., Sparks T.H., Kasprzak M., Bochenski M., Kamiński P., Wiśniewska E., Mroczkowski S., Trojanowski P., 2010: Blond chemistry in white stork Ciconia ciconia chicks varies by sex and age, Comparative Biochemistry and Physiology, B-biochemistry & Molecular Biology, part B, 156(2), 144-147
 • Maiorano G., Kowaliszyn B., Aleksandro A.G.D., Martemucci G., 2010: The effect of production system information on consumer expectation and acceptability of leccese lamb meat, Annals. Food Science and Technology,Vol. 11, issue 1, 1-5
 • Markowska A., Wiśniewska E., Szkudlarek-Kowalczyk M., Mroczkowski S., 2010: Analysis of CAG/AAG polymorphism incidence at codon 171 of the ovine prion protein gene. Zeszyty Naukowe UTP, Zootechnika, 38, 19-26
 • Milczewska A., Bogdzińska M., Mroczkowski S., 2011: Wpływ polimorfizmu genu PRL, PRLR i RYR1 na wybrane cechy reprodukcyjne loch ras wbp i pbz, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, (7) 2, 19-26
 • Mroczkowski S., 2010: Organizacja transportu zwierząt w świetle prawa, Przegląd Hodowlany, 5, 31-33
 • Mroczkowski S., Borys B., 2010: Kontrola transportu zwierząt w świetle prawa, Przegląd Hodowlany, 7, 32-33
 • Mroczkowski S., Frieske A., Bohaczyk M., 2010: Polskie konie zimnokrwiste, Przegląd Hodowlany, 12, 20-22
 • Mroczkowski S., Kowaliszyn B., Sitkowska B., 2010: Aktualne wymagania dotyczące kurcząt brojlerów, Przegląd Hodowlany, 9, 32-33
 • Mroczkowski S., Mroczkowska A., 2010: Niehumanitarny transport zwierząt, Przegląd Hodowlany, 4, 29-31
 • Mroczkowski S., Wiśniewska E., 2010: Choroby pionowe zwierząt, Przegląd Hodowlany,1, 1-3
 • Piwczyński D., Wochna P., Ringel T., 2010: Mięsność tuczników w zależności od wielkości miesięcznych dostaw, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN Bydgoszcz, Seria B, LIII, 68, 91-96
 • Piwczyński D., Mroczkowski S., 2010: Zastosowanie technik data miting oraz regresji logistycznej w ustaleniu czynników odpowiedzialnych za upadki jagniąt, Ekologia i Technika, Vol. XVIII, 6, 330-337
 • Piwczyński D., Mroczkowski S., Sitkowska B., 2010: Survival analysis of lambs Rusing Cox’s proportional hazards modeling and Kaplan-Meier, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, (6) 4, 81-89
 • Piwczyński D., Sitkowska B., 2010: Poziom mocznika w mleku krów wysokowydajnych w zależności od wybranych czynników środowiskowych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN Bydgoszcz, Seria B, LIII, 68, 83-90
 • Podkówka L., Kowaliszyn B., 2010: Porównanie składu chemicznego ziarna różnych odmian kukurydzy określanego metodami analitycznymi z wykorzystaniem spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni, Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica , 9 (3), 49-56
 • Ringel T., Piwczyński D., 2010: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny zawartości tłuszczu podskórnego w tuszach wieprzowych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN Bydgoszcz, Seria B, LIII, 68, 103-112
 • Sitkowska B., Bohaczyk M., 2010: Milk performance and body type and build scoring as well as body condition scoring of first-calf cows, Zeszyty Naukowe UTP, Zootechnika, 38, 31-37
 • Sitkowska B., Kowaliszyn B., Mroczkowski S., 2010: Comparison of milk field its chemical composition between cows with selected genetic groups of betalactoglobulin and cappa-casein genes, Journal of Central European Agriculture, Vol 11, Nr 3, 317-324
 • Sitkowska B., Mroczkowski S., Wachowska O., 2010: Polimorfizm genu hormonu wzrostu i jego wpływ na mleczność bydła, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN Bydgoszcz, Seria B, 68, 113-117
 • Sitkowska B., Wiśniewska E, 2010: Frekwencje genów białek mleka i hormonu wzrostu w stadach krów, Przegląd Hodowlany, 8, 13-15
 • Sitkowska B., Wiśniewska E., Mroczkowski S., 2010: Polimorfizm genów białek mleka oraz ich wpływ na mleczność krów, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 6 (1), 25-33
 • Siwek M., Sławińska A., Łakota P., Garajewski B., Wawrzyńska M., Wiśniewska E., Pławski A., Słomski R., Bednarczyk M., 2010: Identification of the rate of chimerism of different tissues with microsatelite markers in chicken chimera, Folia biologica Krakow, 58 (3-4), 257-263
 • Szkudlarek-Kowalczyk M., Wiśniewska E., Mroczkowski S., 2010: Polymorphism of calplastin gene in sheep, Journal of Central European Agriculture, 12(3), 425-432
 • Szkudlarek-Kowalczyk M., Wiśniewska E., Mroczkowski S., 2010: Prion protein gene (PRNP) polymorphism in a lock of sheep of Kamieniecka breed, Biuletyn of the Veterinary Institute in Pulawy, 4, 645-649
 • Tryjanowski P., Sparks T.M., Bochenski M., Dubert M., Kasprzak M., Kamiński P., Mroczkowski S., Wiśniewska E., Jerzak L., Tryjanowski, 2010: Do males hatch first and dominate sex ration in White Stork Civconia ciconia Chicks?, Journal of Ornithology, DOI 10.1007/s10336-010-0571-3
 • Wiśniewska E., Mroczkowski S., 2010: Prion protein (PrP) gene polymorphisms and simulation study of scrapie resistance In Polish Merino and Polish Montain Sheep, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 6 (4), 115-123
 • Wiśniewska E., Piwczyński D., Mroczkowski S., 2010: Microsatelite polymorphisms in the ovine prion protein gene in relation to prp genotypes, Biuletyn of the Veterinary Institute in Pulawy, 4, 705-711
 • Ziółkowska A., Bogdzińska M., 2010: Polimorfizm chromosomowy u zwierząt gospodarskich, Przegląd Hodowlany, 2, 9-11
 • Ziółkowska A., Bogdzińska M., Biegniewski J., 2010: Polymorphism of prolactin receptor gene (PRLR) in the polish landrace and polish large white swine population, Journal of Central European Agriculture, 11(4), 443-448
 • Bogdzińska M., 2011: Zastosowanie najnowszych osiągnięć genetyki w doskonaleniu cech użytkowych zwierząt, Przegląd Hodowlany, 6, 2-4
 • Bohaczyk M., Mroczkowski S., Masłowski M., 2011: Charakterystyka ogierów zimnokrwistych ze stada ogierów Kętrzyn, Przegląd Hodowlany, 3, 28-30
 • Bohaczyk M., Wiśniewska E., Mroczkowski S., 2011: The relationship between the leptin gene polymorphism and reproduction indices in polish cold blood mares, Journal of Central European Agriculture, 12 (3), 445-452
 • Kowaliszyn B., 2011: O fotografii - Susan Sontag, Studia polityczne, vol. 27, s. 340-348
 • Kowaliszyn B., Sitkowska B., Mroczkowski S. 2011: Źródła wiedzy konsumentów na temat warunków życia zwierząt gospodarskich, Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt, LXIII (583), 159-168
 • Milczewska A., Bogdzińska M., Mroczkowski S., 2011: How does the polymorphism of the PRL, PRLR and RYR1genes influence the selection traits in the Polish Large White and Polish Landrace sows, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 7 (2), 19-26
 • Mroczkowski S., 2011: Ginące owce, Przegląd Hodowlany, 1, 1-3
 • Mroczkowski S., Frieske A., 2011: Prawna ochrona zwierząt doświadczalnych w Unii Europejskiej, Medycyna Weterynaryjna, 67, 536-540
 • Mroczkowski S., Sitkowska B., Kowaliszyn B., Wiśniewska E., Piwczyński D., Bogdzińska M., 2011: Doskonalenie zwierząt i ich dobrostan, Przegląd Hodowlany, 6, 4-6
  Olszewska-Słonina D., Mątewski D., Czajkowski R., Olszewski K., Woźniak A., Odrowąż-Sypniewska G., Lis K.,
 • Musiałkiewicz D., Kowaliszyn B., 2011: The concentration of thiobarbituric acid reactive substances (tbars) and paraoxonase activity in blood of patients with osteoarthrosis after endoprosthesis implantation, Medical science monitor , 17(9), 498-504
 • Paluszak Z., Skowron K., Skowron K.J., Gryń G., Wiśniewska E., Szkudlarek-Kowalczyk M., Ziętara A., 2011:Wpływ dezynfekcji ścieków komunalnych ługiem sodowym na przeżywalność pałeczek E. coli i paciorkowców kałowych grupy D, Ekologia i Technika, 5 (114), 243-246
 • Piwczyński D., Kowaliszyn B., Mroczkowski S., 2011:Heritability and repeatability of the number of lambs born and reared estimated using linear and threshold models, Archiv fur Tierzucht, 54 (3), 271-279
 • Piwczyński D., Mroczkowski S., 2011: Tendencje rozwojowe w zakresie cech użytkowych wybranych ras owiec w Polsce w latach 1995-2009, Wiadomości Zootechniczne, 3, 9-18
 • Piwczyński D., Sitkowska B., Wiśniewska E., 2011: Application of classification trees and logistic regression to determine factors responsible for lamb mortality, Small Ruminant Research, 103(2), 225-231
 • Sitkowska B., Piwczyński D., 2011: Impact of successive lactation, year, season of calving and test milking on cows, milk performance of Polish Holstein-Friesien Black-and-White breed, Journal of Central European Agriculture, 12 (2), 283-293
 • Skowron K. Kluczek Sz., Berleć K., Wiśniewska E., Szkudlarek-Kowalczyk M., 2011: Mikologiczne zanieczyszczenie odchodów pochodzących od warchlaków i tuczników, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN Bydgoszcz, Seria B, 70, 57-64
 • Skowron K., Kluczek Sz., Berleć K., Szkudlarek-Kowalczyk M., Wiśniewska E., 2011: Mikroflora odchodów trzody chlewnej pochodzących z sektora odchowu prosiąt, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN Bydgoszcz, Seria B, 70, 51-56
 • Staszak E., Danek J., Piwczyński D., 2011: Jakość cytologiczna mleka krowiego produkowanego w małym stadzie, Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt, LXIII (583), 305-312
 • Szkudlarek-Kowalczyk M., Wiśniewska E., Mroczkowski S., 2011: Polymorphisms of calpastatin gene in sheep, Journal of Central European Agriculture, 12 (3), 425-432
 • Szkudlarek-Kowalczyk M., Wiśniewska E., Mroczkowski S., 2011: Polimorfizm genu kalpastatyny w populacji owiec rasy merynos polski, Roczniki Naukowe Zootechniki, 38 (1), 29-34
 • Wiśniewska E., Mroczkowski S., Szkudlarek-Kowalczyk M., 2011: Prion protein gene polymorphisms and breeding for scrapie resistance in the Black-headed sheep, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 55, 781-785
 • D’Alessandro A.G., Maiorano G., Kowaliszyn B., Louidice P., Martemucci G., 2012: How the nutritional value and consumer acceptability of suckling lambs meat is affected by the maternal feeding system, Small Ruminant Research, Vol. 106, Issues 2-3, 83-91 ,9324 0921-4488
 • Czajkowski R., Czajkowska A., Drewa T., Olszewska D., Zegarski W., Piech J., Kowaliszyn B., Zegarska B., 2012: Activity of antioxidant enzymes in melanoma patients, International Journal of Dermatology, DOI:10.1111/j.1365-4632.2011.05289.x, 4511 I 0011-9059 (praca w druku)
 • Nogalski Z., Piwczyński D., 2012: Association of length of pregnancy with other reproductive traits in dairy cattle, Asian-Aust. Journal of Animal Science, 25 (1), 22-27
 • Piwczyński D., Sitkowska B., 2012: Statistical modelling of somatic cell counts using the classification tree technique, Archive für Tierzucht, 55, 332-345
 • Sitkowska B., Piwczyński D., Kowaliszyn B., Mrowiński M., 2012: Opinions expressed by cattle breeders on human-animal relations and the conditions in which animals are kept, Journal of Central European Agriculture,13 (1), 177-187
 • Bogdzińska M., Mroczkowski S., 2012: Charakterystyka cech rozrodczych loch ras pbz i wbp w zależności od genotypu RYR1 I ESR, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 8 (4), 9-18
 • Mroczkowski S., Frieske A., 2012: Kryteria oceny doświadczeń na zwierzętach przez komisję etyczną, Medycyna Weterynaryjna, 68 (4), 222-225
 • Kowaliszyn B., Sitkowska B, Mroczkowski S., 2012: Wiedza i przekonania konsumentów na temat jaj kurzych, Przegląd Hodowlany, 7-9, 28-307-9, 28-30
 • Monkiewicz M., Mroczkowski S., 2012:Wpływ intensywności użytkowania na podstawowe parametry fizjologiczne koni, Przegląd Hodowlany, 1, 25-27
 • Sitkowska B., Frieske A., Kowaliszyn B., Mroczkowski S., 2012: Dobrostan zwierząt gospodarskich, Przegląd Hodowlany, 3-4, 22-25
 • Piwczyński D., Czajkowska A., Zalewska A., 2013: Zmiany cech reprodukcyjnych wybranych ras plennych owiec w Polsce w latach 1997-2010. Przegląd Hodowlany 2, 20-22
 • Piwczyński D., Kowaliszyn B., 2013: Heritability and breeding value of sheep fertility estimated by means of the Gibbs sampling method using linear and threshold models. Journal of Central European Agriculture, 14(1), 23-32, DOI: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/14.1.1149Piwczyński D., Nogalski Z., Sitkowska B., 2013: Statistical Modelling of Calving Ease and Stillbirths in Dairy Cattle Using the Classification Tree Technique, Livestock Science, http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2013.02.013
 • Sitkowska, B., Kowaliszyn, B., Mroczkowski, S., Mrowiński, M., 2013: Environmental and health parameters of beef and milk cattle measured with the use of surveys, Journal of Central European Agriculture, 14 (1), 181-191, DOI: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/14.1.1179
 • Sitkowska, B., Neja, W., Milczewska, A., Mroczkowski, S., Markowska, A., 2013: Milk protein polymorphisms and effect of herds on cows` milk composition, Journal of Central European Agriculture, 14 (1), 78-90, DOI: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/14.1.1159