Zakład Hodowli Bydła


Prof. dr hab. inż. Anna Sawa
- Kierownik Katedry,

pok. 410, tel. (52) 37 49 710, e-mail: anna.sawa@utp.edu.pl

 

Dr inż. Mariusz Bogucki - adiunkt

pok. 411, tel. (52) 37 49 761, e-mail: mariusz.bogucki@utp.edu.pl

Dr inż. Małgorzata Jankowska - adiunkt

pok. 412, tel. (52) 37 49 708, e-mail: mjankowska@utp.edu.pl

Dr inż. Adam Oler - adiunkt

pok. 411, tel. (52) 37 49 709, e-mail: oler@utp.edu.pl

Dr inż. Wojciech Neja - adiunkt

pok. 412, tel. (52) 37 49 707, e-mail: nejaw@utp.edu.pl

Dr inż. Sylwia Krężel - Czopek - starszy specjalista naukowo-techniczny

pok. 413, tel. (52) 37 49 708, e-mail: sylwia.krezel-czopek@utp.edu.pl


Działalność naukowo-badawcza skupia się wokół genetycznych i środowiskowych uwarunkowań cech produkcyjnych i funkcjonalnych bydła, zwiększenia efektywności użytkowania bydła, optymalizacji produkcji mleka i żywca wołowego, zachowania bydła. Badania dotyczące doskonalenia użytkowości mlecznej i mięsnej bydła w rejonie Pomorza i Kujaw dobrze wkomponowują się priorytetowy kierunek Krajowego Programu Ramowego - Żywność prozdrowotna.

Obecnie w Zakładzie realizowane są następujące projekty badawcze:

  • BS 7/2011 – „Doskonalenie metod produkcji mleka i wołowiny”. Celem badań jest analiza warunków pozwalających na uzyskanie najlepszych efektów odnośnie produkcji i jakości mleka oraz mięsa wołowego. W badaniach podejmowane są próby rozważań modelowych nad możliwością doboru parametrów genetyczno-fizjologiczno-środowiskowych.
  • BW 6/2010 – „Uwarunkowania płodności krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej”. Celem badań jest: określenie wpływu długości laktacji oraz systemu utrzymania na wydajność i skład mleka oraz płodność; analiza wpływu poziomu mocznika i białka w mleku na płodność krów; ocena kondycji krów w różnych porach roku i określenie zależności pomiędzy kondycją a płodnością; poronienia krów i upadki cieląt w różnych systemach utrzymania bydła; zależność miedzy zaburzeniami okresu okołoporodowego a wskaźnikami płodności.
  • BSM 71/2011 – tematy: „Doskonalenie bydła mlecznego na Pomorzu i Kujawach z uwzględnieniem wybranych cech behawioralnych” oraz „Doskonalenie bydła mlecznego na Pomorzu i Kujawach z uwzględnieniem uwarunkowań produkcji mleka”

Pracownicy Zakładu Hodowli Bydła prowadzą wykłady, ćwiczenia audytoryjne i terenowe z zakresu chowu i hodowli bydła oraz pracownie i seminaria dyplomowe dla studentów I, II i III stopnia na Wydziałach Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Rolnictwa i Biotechnologii. Szczegółowa tematyka realizowanych przedmiotów jest następująca: Chów i hodowla bydła, Kształtowanie efektywności produkcji bydła, Technologie chowu bydła, Technologie mleczarskie, Technologie produkcji zwierzęcej (bydło), Planowanie i organizacja pracy hodowlanej, Podstawy produkcji zwierzęcej (bydło), Produkcja zwierzęca – chów bydła, Biotechnologie produkcji zwierzęcej, Ocena oddziaływania chowu zwierząt na środowisk, Ochrona środowiska w Unii Europejskiej, Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących, Rekreacyjne wykorzystanie zbiorników wodnych.

Ponadto pracownicy Zakładu Hodowli Bydła prowadzą wykłady i ćwiczenia dla uczestników studiów podyplomowych organizowanych przez Wydziały Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Rolnictwa i Biotechnologii.

W Zakładzie Hodowli Bydła od 1972 roku do chwili obecnej wykonano 238 prac magisterskich (niektóre z nich zostały wyróżnione w konkursach na najlepsza pracę magisterską organizowanych przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne i redakcję Przeglądu Hodowlanego) oraz 62 prace inżynierskie. Były one integralną częścią prowadzonych badań.


PUBLIKACJE – ZAKŁAD HODOWLI BYDŁA ROK 2014

  • Anna Sawa, Małgorzata Jankowska, Wojciech Neja, Sylwia Krężel-Czopek, 2014, Effect of single and multiple pregnancies and calf sex on parturition process and perinatal mortality. ANNALS OF ANIMAL SCIENCE, vol. 14, no. 4, 851-858, DOI: 10.2478/asas-2014-0031 ISSN: 2300-8733.
  • Krzysztof Młynek, Adam Oler, Beata Głowińska, 2014, Effect of commercial crossbreeding and growth intensity on slaughter indicators, microstructure and the quality characteristics of biceps brachii muscle in bulls. ANNALS OF ANIMAL SCIENCE, vol. 14, no. 3, 673-683.
  • Mariusz Bogucki, Anna Sawa, Wojciech Neja, 2014, Effect of changing the cow milking system on daily and cytological quality of milk. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM, SERIA ZOOTECHNICA, 13, 4, 3-12.
  • Anna Sawa, Małgorzata Jankowska, Maria Głowska, 2014, Effect of some factors on sex of the calf born, and of sex of the calf on performance of dairy cows. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM, SERIA ZOOTECHNICA, 13, 3, 75-84.
  • Małgorzata Jankowska, Anna Sawa, Justyna Kujawska, 2014, Effect of certain factors on the longevity and culling of cows. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM, SERIA ZOOTECHNICA, 13, 2, 19-30.
  • Wojciech Neja, Małgorzata Jankowska, Mariusz Bogucki, 2014, Side preferencje of cows entering milking parlour. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU, BIOLOGIA I HODOWLA ZWIERZĄT LXXII, 601, 33-37.
  • Kamil Siatka, Anna Sawa, 2014, Guar (Cyamopsis Tetragonoloba) meal as a new source of protein for dairy cows. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU, BIOLOGIA I HODOWLA ZWIERZĄT LXXIV, 603, 23-30.