Studia doktoranckie

Cel i zakres studiów

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra lub równorzędny w kierunkach zbieżnych z dyscypliną naukową zootechnika lub nauk przyrodniczych (zootechnika, ochrona środowiska, biotechnologia, biotechnologia medyczna, weterynaria, rolnictwo, technologia chemiczna, biologia, leśnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, inżynieria biomedyczna). Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. WHiBZ realizuje studia doktoranckie zarówno krajowe, jak i program międzynarodowy we współpracy z partnerskimi jednostkami z Włoch (University of Molise) i Słowacji (Slovak University of Agriculture). Doktoranci międzynarodowych studiów doktoranckich odbywają staże naukowe w jednostkach partnerskich. Badania prowadzone na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt dotyczą najbardziej aktualnych problemów naukowych i są finansowane zarówno przez instytucje krajowe (Narodowe Centrum Nauki), jak i europejskie (Komisja Europejska).

Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

Przyjmowanie kandydatów na studia trzeciego stopnia odbywa się na podstawie wyników postępowania klasyfikacyjnego w ramach ustalonego dla dyscypliny naukowej limitu miejsc i ma charakter rankingu sumy punktów uzyskanych przez kandydata.

Kryteria kwalifikacji

Przyjęcia dokonuje się na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

  • dokumentów złożonych przez kandydata,
  • rozmowy kwalifikacyjnej komisji z kandydatem

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru na studia doktoranckie (III) stopnia w dyscyplinie zootechnika znajdują się na stronie www.utp.edu.pl

Kandydaci zakwalifikowani na studia, którzy uzyskają wysoką lokatę w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą otrzymać stypendium doktoranckie. Ponadto, zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich, doktoranci mogą ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe.

Planowany terminarz naboru na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

  • ogłoszenie naboru I dekada maja 2014 roku
  • przyjmowanie dokumentów 23.06 – 8.09.2014 roku
  • rozmowa kwalifikacyjna 09.2014 roku
  • ogłoszenie wyników 09.2014 roku
Załączniki:

Plan studiów (plik 1, plik 2, plik 3)

Studiami kieruje: Prof. dr hab. Marek Bednarczyk email: marbed13@op.pl