Gospodarowanie Zasobami Naturalnymi

Opis kierunku

Gospodarowanie zasobami naturalnymi to kierunek studiów o profilu praktycznym na poziomie inżynierskim. Celem kształcenia jest uzyskanie specjalistów o unikatowej interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach z zakresu wykorzystywania dostępnych zasobów naturalnych, ich zarządzania, przetwarzania i dystrybucji. Kierunek ten zapewnia wykształcenie kadry o szerokim spektrum wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym zarządzania, racjonalnego wykorzystywania, przetwarzania i dystrybucji. Problematyka badań związanych z tym kierunkiem studiów koncentruje się wokół zagadnień z zakresu biologii, chemii, ochrony środowiska i technologii produkcji zwierzęcej, które stanowią podstawę do zrozumienia oraz rozwiązywania zadań praktycznych związanych z gospodarowaniem zasobami naturalnymi, w tym chowu i hodowli zwierząt jako zasobów ożywionych, zasadami inwentaryzacji, monitoringu i ochrony zasobów fauny, w tym bioróżnorodności genetycznej, przyczyn i skutków zagrożeń naturalnych, a także antropogenicznych dla ekosystemów oraz procedury oceny ich oddziaływania na środowisko.

Sylabusy przedmiotów 2018-2019