Inspekcja weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna stanowi interdyscyplinarny kierunek zawierający elementy wiedzy i umiejętności z zakresu agronomii, zootechniki, biotechnologii, weterynarii, technologii żywności i żywienia oraz towaroznawstwa. Wybierając ten kierunek kształcenia masz niepowtarzalną szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • bezpieczeństwa i jakości żywności,
  • bezpieczeństwa i jakości pasz,
  • higieny i dobrostanu zwierząt,
  • wykonywania niektórych zadań lub czynności pomocniczych, w ramach działalności urzędowej inspekcji weterynaryjnej oraz inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na stanowiskach administracyjnych różnego szczebla i/lub bezpośrednio w nadzorze w łańcuchu żywnościowym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Inspekcja Weterynaryjna jest specjalistą w zakresie dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Posiada gruntowną wiedzę dotyczącą zwalczania chorób zakaźnych zwierząt orazwymagań przy produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego. Potrafi dokonać oceny jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Zna zasady wytwarzania, obrotu i stosowania pasz. Ma wiedzę dotyczącą pasz leczniczych oraz dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. Potrafi właściwie ocenić stan odżywienia zwierzęcia oraz udzielić porad w tym zakresie. Zna przepisy dotyczące obrotu i wykorzystania w żywieniu zwierząt organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Ma wiedzę dotyczącą warunków utrzymania zwierząt i potrafi poprawnie je ocenić.Zna zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania. Potrafi prawidłowo zagospodarować lub zutylizować produkty uboczne i odpady związane z produkcją zwierzęcą. Pobiera, zabezpiecza i zna zasady transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych, a także prawidłowo analizuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych. Zna przepisy dotyczące utrzymywania, hodowli i prowadzenia ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców oraz przepisy dotyczące ochrony zwierząt. Bezpiecznie i humanitarnie postępuje ze zwierzętami oraz instruuje innych w tym zakresie. Absolwent efektywnie komunikuje się z klientami, pracownikami organów i urzędów kontroli, administracji rządowej i samorządowej. Wykazuje umiejętność słuchania i udzielania odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji.Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych. Zna podstawy prawne i zasady ochrony własności intelektualnej. Posiada wiedzę niezbędną do dalszego kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, przemyśle paszowym i rolno-spożywczym, a także prowadzić gospodarstwo rolne.

Studia stacjonarne
- I stopień A. Przedmioty ogólne
A.1. Język angielski
A.1.2. Język niemiecki
A.1.3. Język rosyjski
A.3. Ochrona własności intelektualnej
A.4. Ergonomia i bezpieczeństwo w pracy
A.5.1. Etyka
A.5.2. Filozofia
A.6.1. Zaawanosowane funkcje pakietu MSOffice
A.6.2. Narzedzia w pracy biurowej
A.7.1. Marketing i zarządzanie
A.7.2. Podstawy działalności gospodarczej
A.8.1. Kreowanie wizerunku
A.8.2. Protokół dyplomatyczny
B. Przedmioty podstawowe
B.1. Zoologia stosowana
B.2. Ochrona Srodowiska
B.3. Chemia
B.4. Biochemia
B.5. Anatomia
B.6. Fizjologia
B.7. Genetyka zwierząt
B.8. Mikrobiologia
B.9. Podstawy agronomii
C. Przedmioty kierunkowe
C.1. Standardy utrzymania i dobrostan przeżuwaczy
C.2. Standardy utyrzymania drobiu
C.3. Standardy utrzymania i dobrostan koni
C.4. Standardy utrzymania i dobrostan trzody-1
C.5. Standardy utrzymania zwierząt futerkowych
C.6. Standardy utrzymania zwierząt towarzyszących
C.7. Standardy produkcji ryb
C.8. Żywienie zwierząt
C.9. Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
C.10. Towaroznawstwo produktów i surowców pochodzenia roślinnego
C.11. Toksykologia i toksykozy
C.12. Parazytologia
C.13. Pozyskiwanie produków pszczelich
C.14. Praktyka zawodowa

D. Przedmioty kierunkowe
D.1. Profilaktyka w użytkowaniu przeżuwaczy
D.2. Profilaktyka w użytkowaniu drobiu
D.3. Profilaktyka w utrzymaniu koni
D.4. Profilaktyka w utrzymaniu trzody
D.5. Profilaktyka w użytkowaniu zwierząt futerkowych-1
D.6. Profilaktyka w użytkowaniu zwierząt towarzyszących
D.7. Profilaktyka użytkowania owadów
D.8. Zoonozy
D.9. Higiena mleka
D.10. Higiena drobiu i jaj
D.11. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
D.12. Higiena tusz zwierząt łownych i dziczyzny
D.13. Produkcja i higiena pasz przemysłowych
D.14. Zwierząta w doświadczalnictwie i edukacji
D.15. Ustawodawstwo w produkcji zwierzęcej
D.16. Prawo żywnościowo-sanitarne
D.17. Dokumentacja w zootechnice i weterynarii-1
D.18. Systemy zarządzania jakością
D.19. Badania laboratoryjne i metody diagnostyczne w weterynarii
D.20. Dodatki paszowe i pasze lecznicze
D.21. Produkty genetycznie modyfikowane
D.22. Etologia
D.23. Procedury i choroby zwalczane z urzędu
D.24. Zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej i przemysłu
D.25. Statystyka w analityce i pracy dyplomowej
D.26.1. Konwersatorium praca w zawodzie
D.26.2. Konwersatorium praca w zawodzie
D.27.1 Immunologia
D.27.2. Laboratorium referencyjne i akredytacje
D.27.3. Bioindykacja
D.27.4. Pestycydy w środowisku
D.28.1. Mikologia
D.28.2. Histologia zwierząt
D.28.3. Molekularne techniki diagnostyczne
D.28.4. Metody oceny laboratoryjnej wieprzowiny i produktów mięsnych
D.28.5. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności
D.28.6. Roztocze pasożytnicze
D.29.1. Procedury w ogrodach zoologicznych i schroniskach dla zwierząt
D.29.2. Język obcy specjalistyczny w weterynarii
D.29.3. Dodatki do żywności
D.29.4. Pakowanie i znakowanie produktów żywnościowych
D.29.5. Maszyny i urządzenia w przetwórstwie żywności
D.29.6. Zioła w żywieniu, profilaktyce i fitoterapii
D.30.1. Żywność ekologiczna i funkcjonalna
D.30.2. BHP w rolnictwie
D.31.1. Substancje biologicznie czynne, zanieczyszczające i fałszujące produkty
D.31.2 Oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko
D.31.3. Owady użytkowe
D.32.1. Higiena i jakość pasz gospodarskich
D.32.2. Systemy bezpieczeństwa żywności
D.32.3. Zagospodarowanie skór, wełny i pierza
D.32.4. Zoopsychologia
D.32.5. Hodowla i restytucja ginących gatunków zwierząt
D.33. Pracownia dyplomowa
D.34. Seminarium dyplomowe