Inspekcja weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna stanowi interdyscyplinarny kierunek zawierający elementy wiedzy i umiejętności z zakresu agronomii, zootechniki, biotechnologii, weterynarii, technologii żywności i żywienia oraz towaroznawstwa. Wybierając ten kierunek kształcenia masz niepowtarzalną szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • bezpieczeństwa i jakości żywności,
  • bezpieczeństwa i jakości pasz,
  • higieny i dobrostanu zwierząt,
  • wykonywania niektórych zadań lub czynności pomocniczych, w ramach działalności urzędowej inspekcji weterynaryjnej oraz inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na stanowiskach administracyjnych różnego szczebla i/lub bezpośrednio w nadzorze w łańcuchu żywnościowym.
Sylabusy przedmiotów 2017-2018
D. Przedmioty kierunkowe
D.1. Profilaktyka w użytkowaniu przeżuwaczy
D.2. Profilaktyka w użytkowaniu drobiu
D.3. Profilaktyka w utrzymaniu koni
D.4. Profilaktyka w utrzymaniu trzody
D.5. Profilaktyka w użytkowaniu zwierząt futerkowych-1
D.6. Profilaktyka w użytkowaniu zwierząt towarzyszących
D.7. Profilaktyka użytkowania owadów
D.8. Zoonozy
D.9. Higiena mleka
D.10. Higiena drobiu i jaj
D.11. Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
D.12. Higiena tusz zwierząt łownych i dziczyzny
D.13. Produkcja i higiena pasz przemysłowych
D.14. Zwierząta w doświadczalnictwie i edukacji
D.15. Ustawodawstwo w produkcji zwierzęcej
D.16. Prawo żywnościowo-sanitarne
D.17. Dokumentacja w zootechnice i weterynarii-1
D.18. Systemy zarządzania jakością
D.19. Badania laboratoryjne i metody diagnostyczne w weterynarii
D.20. Dodatki paszowe i pasze lecznicze
D.21. Produkty genetycznie modyfikowane
D.22. Etologia
D.23. Procedury i choroby zwalczane z urzędu
D.24. Zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej i przemysłu
D.25. Statystyka w analityce i pracy dyplomowej
D.26.1. Konwersatorium praca w zawodzie
D.26.2. Konwersatorium praca w zawodzie
D.27.1 Immunologia
D.27.2. Laboratorium referencyjne i akredytacje
D.27.3. Bioindykacja
D.27.4. Pestycydy w środowisku
D.28.1. Mikologia
D.28.2. Histologia zwierząt
D.28.3. Molekularne techniki diagnostyczne
D.28.4. Metody oceny laboratoryjnej wieprzowiny i produktów mięsnych
D.28.5. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności
D.28.6. Roztocze pasożytnicze
D.29.1. Procedury w ogrodach zoologicznych i schroniskach dla zwierząt
D.29.2. Język obcy specjalistyczny w weterynarii
D.29.3. Dodatki do żywności
D.29.4. Pakowanie i znakowanie produktów żywnościowych
D.29.5. Maszyny i urządzenia w przetwórstwie żywności
D.29.6. Zioła w żywieniu, profilaktyce i fitoterapii
D.30.1. Żywność ekologiczna i funkcjonalna
D.30.2. BHP w rolnictwie
D.31.1. Substancje biologicznie czynne, zanieczyszczające i fałszujące produkty
D.31.2 Oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko
D.31.3. Owady użytkowe
D.32.1. Higiena i jakość pasz gospodarskich
D.32.2. Systemy bezpieczeństwa żywności
D.32.3. Zagospodarowanie skór, wełny i pierza
D.32.4. Zoopsychologia
D.32.5. Hodowla i restytucja ginących gatunków zwierząt
D.33. Pracownia dyplomowa
D.34. Seminarium dyplomowe