Ochrona środowiska

Jeżeli interesują cię kwestie lokalnych i globalnych problemów ochrony przyrody i środowiska naturalnego, chcesz rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę w celu ochrony tego co najcenniejsze, jest to kierunek właśnie dla ciebie. Na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt wierzymy, że zmiany wymagają czegoś więcej niż tylko wiedzy technicznej, wymagają interdyscyplinarnego zrozumienia relacji człowieka ze środowiskiem. Nasi studenci biorą udział w projektach badawczych rozwiązując realne problemy, zdobywają cenne doświadczenie już w trakcie studiów, stając się przy tym środowiskowymi liderami.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent kierunku Ochrona Środowiska studiów I stopnia posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku, w tym na temat budowy i funkcjonowania różnych typów ekosystemów i krajobrazu. Rozumie i potrafi analizować procesy dokonujące się w przyrodzie w mikro i makro skali, zarówno naturalnie, jak i na skutek działalności człowieka. Zna prawo ochrony środowiska oraz dysponuje dodatkowymi umiejętnościami z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych i statystycznych w przyszłej pracy. Absolwent kierunku Ochrona Środowiska dysponuje również wiadomościami z ekonomii i umie posługiwać się obcym językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Posiada kompetencje miękkie, niezbędne w procesie decyzyjnym oraz do pracy w grupie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 
Efekty kształcenia - link

 

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent kierunku Ochrona Środowiska studiów II stopnia posiada rozbudowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz nauk o planowaniu przestrzennym i zaawansowanych metodach badań środowiskowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie skomplikowanych problemów z zakresu ochrony środowiska.

 
Efekty kształcenia - link

Efekty kształcenia po licencjacie - link

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • w wydziałach ochrony środowiska na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej;
 • w krajowych i zagranicznych służbach ochrony przyrody;
 • w oczyszczalniach ścieków;
 • jako specjalistów ds. utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, rolniczych i komunalnych;
 • w laboratoriach badawczych i kontrolnych lub stacjach monitoringu stanu środowiska przyrodniczego;
 • w biurach planowania przestrzennego;
 • w służbach ochrony konsumenta;
 • w organizacjach pozarządowych;
 • w przedsiębiorstwach komunalnych;
 • w przemyśle i rolnictwie, w działach zajmujących się ochroną środowiska;
 • w budownictwie i drogownictwie;
 • w biurach projektowych i firmach konsultingowych
 • w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • w jednostkach badawczych i instytucjach edukacyjnych

 • Ochrona środowiska przyrodniczego
 • Przemysłowe technologie w ochronie środowiska
Studia stacjonarne

I stopień

II stopień

Studia niestacjonarne

I stopień

- Plan studiów 2012-2013

- Program studiów 2012-2013 (Przedmioty: A, B, C, D1, D2)


II stopień

- Program studiów 2014-2015 (Przedmioty : A+B, C, D1, D2, D3)

- Program studiów 2014-2015 - po licencjacie (Przedmioty : A+B, C, D1, D2, D3)