Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Żyjemy w czasach wielkich wyzwań, ale i wielkich możliwości. Rozwój technologiczny przekształca nasze otoczenie w tempie dotąd niespotykanym. Na tym kierunku zapoznamy cię zagadnieniami dotyczącymi bioróżnorodności oraz problemami reintrodukcji, ochrony i utrzymania gatunków ginących. Poznasz zasady prowadzenia hodowli i utrzymania zwierząt. Obudzimy w tobie kreatywność i zdolność krytycznej analizy. Rozwiniemy w tobie odpowiedzialność za zwierzęta towarzyszące i utrzymywane w niewoli. Staniesz się specjalistą z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni itp


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent kierunku Ogrody Zoologiczne i Zwierzęta Amatorskie ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania ogrodów zoologicznych i ich roli w poznawaniu biologii zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem oraz chowu i hodowli zwierząt amatorskich i towarzyszących w warunkach domowych. Potrafi określić stopień zagrożenia dla poszczególnych gatunków, wymienić przyczyny ich wymierania, zna sposoby czynnej ochrony. Postrzega potrzebę aktywnego uczestniczenia w reklamowaniu i promowaniu ogrodów zoologicznych jako formy ochrony bioróżnorodności. Posiada wiedzę dotyczącą warunków prowadzenia chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych, w zoo-safari, w akwariach, w palmiarniach i w zwierzyńcach. Ma wiedzę na temat rekreacyjnych i terapeutycznych walorów obcowania ze zwierzętami amatorskimi i towarzyszącymi, zna zasady przeprowadzania wystaw i konkursów zwierząt. Ponadto kompetencje absolwentów obejmują prace hodowlane, żywienie zwierząt ich układanie oraz zapewnienie dobrostanu. Absolwenci kierunku posiadają rozwiniętą świadomość etycznej postawy i odpowiedzialności za zarówno zwierzęta towarzyszące, jak i utrzymywane w niewoli.  Elementy ekonomii, marketingu i działalności gospodarczej pozwalają na zwiększenie kreatywności absolwentów w prowadzeniu firm i tworzeniu miejsc pracy. Ukończone studia pozwalają także na kontynuacje edukacji na studiach II-go stopnia oraz studiach podyplomowych.


Efekty kształcenia - link


Możliwości zatrudnienia absolwentów
:

Absolwenci stanowią, kompetentną kadrę do pracy:

 • w schroniskach dla zwierząt,
 • w ogrodach fauny,
 • w ogrodach zoologicznych,
 • w związkach hodowców (m.in. kynologicznych i felinologicznych)
 • przy organizacji ekspozycji zwierząt oraz konkursów,
 • przy organizacji ogrodów zoologicznych,
 • w placówkach naukowo-badawczych
 • samodzielne prowadzenie chowu zwierząt amatorskich,

 • Chów zwierząt amatorskich i towarzyszących
 • Zwierzęta w ogrodach zoologicznych

Studia stacjonarne
- I stopień

 • Program studiów 2012-2013 (Przedmioty: A, B, C, D1, D2)
 • Program studiów 2012-2013 (Przedmioty: A, B, C, D1, D2)
 • Program studiów 2013-2014 (Przedmioty: ABCD1D2)