Zootechnika

Hodowla zwierząt i produkcja zwierzęca jest aktualnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Rokrocznie obserwować można rosnące zainteresowanie konsumentów produktami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego wysokiej jakości, produktami bezpiecznymi wytworzonymi przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod. W związku z czym zwiększa się również zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów posiadających aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji zwierzęcej.


Opis kierunku

Zajęcia prowadzone są w formach typowych dla studiów akademickich: wykłady i różne rodzaje ćwiczeń, seminaria i zajęcia fakultatywne. Studenci mają dostęp do dobrze wyposażonej pracowni komputerowej nowoczesnych laboratoriów: biologiczno-chemicznego, genetyki molekularnej i biotechnologii. Integralną częścią studiów są praktyki zawodowe, które studenci mogą odbywać w czołowych gospodarstwach prywatnych specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, instytucjach naukowych współpracujących z Wydziałem, gospodarstwach należących do Spółek Skarbu Państwa, Agencjach Rządowych, za granicą, m.in. w USA, Turcji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii. Studia na kierunku zootechnika pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, domowych i amatorskich. Kształcenie obejmuje zagadnienia biologii rozrodu, genetyki oraz metod doskonalenia zwierząt, ponadto technologii i technik w zakresie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego z zachowaniem zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także w zakresie oceny wydajności produkcyjnej zwierząt oraz towaroznawstwa produktów i surowców zwierzęcych. Absolwenci mają też opanowane podstawy produkcji roślinnej, rybactwa i pszczelarstwa, informatyki, ekonomii oraz zarządzania i marketingu.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent kierunku Zootechnika studiów I stopnia jest specjalistą z zakresu chowu i hodowli wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z obszaru nauk rolniczych oraz umiejętności ich wykorzystywania w pracy zawodowej. Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu hodowli, technologii utrzymania i żywienia zwierząt gospodarskich, ich pielęgnacji, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji zwierzęcej w gospodarstwach wielkotowarowych i rodzinnych, organizacji pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa i zootechniki. Potrafi posługiwać się techniką komputerowa w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Efekty kształcenia - link

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent kierunku Zootechnika studiów II stopnia posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i organizacji hodowli zwierząt i stosowania w praktyce programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach zwierząt. Absolwenci poszczególnych specjalności mają dodatkową wiedzę i umiejętności z ich zakresu.

Efekty kształcenia - link

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
 • w doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym
 • w służbach inseminacyjnych,
 • laboratoriach specjalistycznych
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie gospodarstw rolniczych,
 • w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pasz i dodatków paszowych,
 • w zakładach drobiarskich, mięsnych i przemysłu rolno-spożywczego,
 • w schroniskach dla zwierząt,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • w Polskim Związku Łowieckim,
 • w Polskich Federacjach Hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich,
 • w szkołach różnego stopnia kształcenia.

 • Agroturystyka

Absolwent posiada wiedzę na temat agroturystyki, podstaw rachunkowości oraz zasad tworzenia podmiotów gospodarczych. Potrafi zorganizować atrakcje agroturystyczne wykorzystując zwierzęta (biorąc pod uwagę pozyskiwane produkty i możliwości rekreacji) i aspekty turystyczne regionu, planować szlaki turystyczne w skali lokalnej i krajowej. Zna ekosystemy leśne i podstawy ogrodnictwa oraz założenia gospodarstw ekologicznych w kontekście produkcji roślinnej i zwierzęcej. Ma świadomość odpowiedzialności za produkcję żywności bezpiecznej o walorach prozdrowotnych, potrafi zaproponować właściwe żywienie w gospodarstwie agroturystycznym z uwzględnieniem tradycji kulinarnych. Zna wartości wędkarskie i kulinarne cennych gatunków ryb, potrafi zarybić zbiornik pod kątem produkcyjnym i wędkarskim.

 • Hodowla zwierząt i gospodarka paszowa

Absolwent zna czynniki decydujące o efektywności produkcji zwierzęcej. Umie wykorzystać techniki informatyczne w produkcji zwierzęcej oraz kalkulować jej opłacalność. Rozumie problemy założeń technologicznych chowu wybranych gatunków zwierząt. Planuje przebieg procesów technologicznych w produkcji pasz, w tym produktów biotechnologii. Ma wiedzę w zakresie zarządzania i marketingu w przemyśle paszowym oraz procesów ekonomicznych w produkcji zwierzęcej, ponadto ustawodawstwa odnoszącego się do technologii chowu i hodowli zwierząt, produkcji mleka, żywca, jaj, wełny oraz obrotu tymi produktami, a także dotyczącą genetycznych, fizjologicznych i środowiskowych podstaw zachowania się zwierząt. Zna pojęcia z zakresu rybactwa i biologię cennych gatunków ryb, potrafi zarybić staw i jezioro. Ma wiedzę na temat biologii pszczół, gospodarki pasiecznej, pożytków i produktów pszczelich, Ma świadomość społecznej, etycznej i zawodowej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności i dobrostan zwierząt. Umie formułować zalecenia dotyczące przebiegu różnych procesów w produkcji zwierzęcej.

 • Hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka

Absolwent ma umiejętność planowania i projektowania łowisk leśnych oraz ochrony upraw rolniczych i leśnych przed zwierzyną oraz potrafi w oparciu o znajomość tradycji łowieckich, prawa łowieckiego i zasad bezpieczeństwa organizować polowania. Potrafi opisywać rasy i możliwości wykorzystania psów myśliwskich. Ma wiedzę dotyczącą technik preparowania zwierzyny łownej oraz metod wyceny trofeów łowieckich. Zna regulacje prawne i modele łowiectwa oraz definiuje sposoby szacowania szkód łowieckich i wpływ zwierząt na krajobraz rolniczy i leśny. Potrafi zastosować metody oceny liczebności i struktury populacji zwierząt wolno żyjących. Opisuje znaczenie hodowli i reintrodukcji zwierząt łownych w zachowaniu bioróżnorodności. W kontekście znajomość i budowy i mechanizmów fizjologii ma pogłębioną wiedzę na temat żywienia zwierząt jeleniowatych. Potrafi zastosować proste metody diagnostyczne w identyfikacji chorób zwierząt łownych. Umie ocenić jakość produktów z dziczyzny w oparciu o podstawowe techniki i narzędzia.