OFERTA NAUKOWO - BADAWCZA

 

Ekspertyzy i doradztwo w zakresie chowu i hodowli zwierząt

 • wykonywanie ekspertyz i doradztwo w zakresie prowadzenia chowu i hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz, alpak) oraz ptaków (drób grzebiący i wodny), a także zwierząt futerkowych (lisy, norki, szynszyle),
 • doradztwo w zakresie prowadzenia rozrodu zwierząt gospodarskich, a także w doborze odpowiednich ras do krzyżowania zwierząt,
 • prowadzenie lęgów oraz analiza biologiczna jaj wylęgowych,
 • dostosowanie programów żywieniowych zwierząt gospodarskich dla potrzeb ferm prowadzących produkcję intensywną, półintensywną i ekologiczną, w tym kompleksowa ocena jakości pasz,
 • ekspertyza pasz i produktów przechowywanych pod kątem występowania szkodników magazynowych, zwalczanie szkodników pasz,
 • doradztwo w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt gospodarskich,
 • kompleksowa ocena wartości tucznej i rzeźnej oraz jakości produktów pochodzenia zwierzęcego w tym: jaj konsumpcyjnych, mleka, mięsa, skór zwierząt futerkowych, a także ryb,
 • wsparcie w dostosowaniu programów bioasekuracji dla poszczególnych gospodarstw wielkotowarowych i indywidualnych,
 • szacowanie parametrów genetycznych i użytkowych zwierząt oraz postępu hodowlanego, ocena spokrewnienia zwierząt.

 

Ekspertyzy i doradztwo w zakresie biologii i ochrony środowiska

 • ekspertyzy występowania szkodliwej i pożytecznej fauny w zieleni miejskiej i przestrzeni użytkowanej rolniczo; projektowanie zarośli śródpolnych,
 • ekspertyzy dotyczące zewnętrznych pasożytów człowieka i zwierząt,
 • ekspertyzy wpływu:
  • ptaków na uprawy rolne i sadownicze,
  • ptaków wodnych i błotnych na produkcyjność zbiorników rybnych,
  • ptaków na stan sanitarno- epidemiologiczny środowiska zabudowy miejskiej,
 • ocena stanu zagrożenia populacji zwierzęcych na etapie projektowania inwestycji przemysłowych i komunalnych,
 • plany optymalizacji warunków środowiskowych w budynkach inwentarskich i modernizacji istniejących obiektów gospodarskich w aspekcie sanitarno-higienicznym,
 • bioindykacja z wykorzystaniem bezkręgowców do:
  • oceny różnorodności biologicznej terenów użytkowanych i zdegradowanych,
  • określenia żyzności gleby i zakresu degradacji ekosystemów na skutek działalności człowieka (m.in. zanieczyszczeniami przemysłowymi i komunikacyjnymi, nadmiernym nawożeniem i chemizacją gleb, eksploatacją torfowisk, itp.),
 • doradztwo w zakresie gospodarki łowieckiej, w tym: wycena szkód łowieckich, trofeów łowieckich.

 

Wykonywanie zabiegów zoofizjoterapeutycznych w Laboratorium Zoofizjoterapii

 • ocena wpływu leczenia fizjoterapeutycznego: terapia manualna, kinezyterapia, terapie fizykalne na stopień rekonwalescencji różnych gatunków zwierząt w przebiegu wybranych jednostek chorobowych,
 • ustalenie optymalnego programu rehabilitacyjnego dla wybranych jednostek chorobowych u poszczególnych gatunków zwierząt, zarówno udomowionych, jak i nieudomowionych,
 • konsultacje fizjoterapeutyczne i diagnostyka fizjoterapeutyczna zwierząt,
 • konsultacje behawiorystyczne, treningi agility,
 • doradztwo zawodowe dla osób indywidualnych oraz firm zajmujących się branżą zoofizjoterapeutyczną,
 • prowadzenie wykładów, szkoleń oraz warsztatów z zakresu fizjoterapii zwierząt.

 

Ekspertyzy i doradztwo w zakresie dokumentacji i wniosków

 • pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie do prowadzonej działalności rolnej, zakupu wyposażenia, wprowadzenia nowoczesnych technologii w ramach konkursów finansowanych z funduszy europejskich oraz ze środków krajowych, w tym również planowanie doświadczeń prowadzonych na zwierzętach hodowlanych następnie opracowanie statystyczne i analiza uzyskanych wyników,
 • przygotowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych oraz gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • optymalizacji warunków środowiskowych w budynkach inwentarskich i modernizacji istniejących obiektów gospodarskich,
 • projektowanie ścieżek przyrodniczych,
 • prowadzenie wykładów, szkoleń lub warsztatów z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, technologii produkcji, pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego oraz oceny oddziaływania chowu zwierząt na stan środowiska.

 

Analizy laboratoryjne

 • testowanie substancji biologicznie aktywnych w oparciu o linie komórkowe in vitro,
 • analizy molekularne DNA, mRNA, białka w materiale zwierzęcym:
  • określanie płci wybranych gatunków ptaków,
  • diagnostyka weterynaryjna - identyfikacja genów związanych z występowaniem chorób zwierząt gospodarskich,
  • analiza kariotypów zwierząt,
  • analizy transkryptomiczne,
  • analizy proteomiczne,
 • wykonywanie analiz biochemicznych krwi, witamin, hormonów, amin biogennych, profil kwasów tłuszczowych,
 • badania monitoringowe (analiza wody, ścieków, osadów i odpadów komunalnych, powietrza w strefach szczególnego zagrożenia).

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem, gospodarki oraz wynalazczości