Image

„Galopem na STAŻ” Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S185/17.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, studentów ostatnich roczników dwóch kierunków: Zoofizjoterapia (I° studiów stacjonarnych) i Zootechnika (I° i II° studiów stacjonarnych) Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy w terminie od 1.01.2018 – do 31.12.2019 r. (okres 24 miesięcy).

Zakres przedmiotowy staży będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na odpowiednim kierunku studiów oraz będzie umożliwiał ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu. Staże będą realizowane na ostatnich semestrach studiów stacjonarnych Iº (kierunek Zoofizjoterapia) oraz Iº i IIº studiów stacjonarnych (kierunek Zootechnika), tak aby studenci zdobyli doświadczenie praktyczne tuż przed ich planowanym wejściem na rynek pracy. Staże będą oparte na pisemnych umowach z podmiotami oferującymi staże, w których zostaną określone cele edukacyjne oraz warunki pracy umożliwiające stażystom nabycie odpowiednich umiejętności praktycznych. Ponadto, będzie prowadzony stały monitoring staży pod kątem zapewnienia ich wysokiej jakości.

Ze względu na udział w projekcie studentów dwóch kierunków studiów, celem pozyskania wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie, staże będą realizowane w dwóch obszarach:

 1. dla Zoofizjoterapeutów - realizacja staży w ośrodkach rehabilitacji zwierząt, lecznicach/klinikach weterynaryjnych, ośrodkach jeździeckich, gdzie zainteresowani będą mogli zapoznać się z metodami leczniczymi wykorzystującymi zjawisko reaktywności na bodźce, przywracając w ten sposób sprawność fizyczną zwierząt towarzyszących (terapia manualna, kinezyterapia, masaż leczniczy, fizykoterapia itp.). Założeniem stażu jest bezpośredni kontakt i współpraca uczestników projektu z praktykami, lekarzami weterynarii, trenerami, terapeutami i szkoleniowcami posiadającymi zasób doświadczeń w określonym obszarze działań, którymi będą reprezentanci w/w ośrodków stażowych. Nabycie przez studentów jedynego do tej pory w Polsce kierunku kształcenia, doświadczenia praktycznego jest niezwykle ważne ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi zoofizjoterapeutyczne w Polsce.
 2. dla Zootechników - realizacja staży na fermach zwierząt gospodarskich, w firmach paszowych,w firmach związanych z rozrodem zwierząt, gdzie możliwe jest nabycie umiejętności praktycznych w chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu (doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, zoohigiena, ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej) oraz ocenie surowców zwierzęcych. W ostatnim czasie obserwuje się rosnące zainteresowanie konsumentów produktami żywnościowymi wysokiej jakości, bezpiecznymi, wytworzonymi przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod. W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i społeczeństwa istotnym jest w związku z tym, pozyskanie wysokiej klasy specjalistów posiadających nie tylko wiedzę, ale również umiejętności praktyczne z zakresu produkcji zwierzęcej.

Realizacja proponowanego projektu pozwoli na zwiększenie niezmiernie ważnych w pracy zawodowej umiejętności praktycznych absolwentów zarówno Zoofizjoterapii, jak i Zootechniki. Zadania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, jakim jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Grupy docelowe wybrano zgodnie z kryteriami konkursu POWER. Wsparcie w ramach projektu skierowane będzie do studentów IV ostatnich semestrów studiów stacjonarnych Iº WHiBZ UTP kierunku Zoofizjoterapia(135K/4M z czego: obecny IV rok: 66K, 3M;obecny III rok: 69K, 1M) oraz kierunku Zootechnika(I° 33K/18M z czego:obecnyIV rok:13K/4M; obecny III rok:20K/14M oraz studenci II° 26K/14M). Uczestnikami projektu będą osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, które uzyskają tytuł zawodowy inż. zoofizjoterapii lub zootechniki lub mgr inż. zootechniki.Osoby te otrzymają wsparcie poprzez podniesienie kompetencji oraz umiejętności zawodowych w ramach odbytych staży, doskonalących specjalistyczne umiejętności zawodowe zoofizjoterapeutów i zootechników. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż kierunek Zoofizjoterapia jest jednym z pierwszych w Polsce, dlatego należy zadbać o wysoki poziom przygotowania praktycznego studentów, aby w przyszłości stali się wysokiej klasy specjalistami w swojej dziedzinie. Staż umożliwi studentom: przygotowanie praktyczne pod kierunkiem osób wykwalifikowanych, obserwację ich pracy, naukę przeprowadzania zabiegów na zwierzętach. Absolwenci kierunku Zoofizjoterapia,chcąc podjąć pracę w zawodzie będą musieli uzupełnić wiedzę ze studiów o specjalistyczne kursy uzupełniające ich kompetencje zawodowe dotyczące wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na danym gatunku zwierząt.W celu dalszego podnoszenia kwalifikacji przyszłych zootechników planuje się podjęcie organizacji staży wysokiej jakości wzmacniających ich kompetencje miękkie i twarde takie jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętność praktycznej obsługi nowoczesnych urządzeń, zwłaszcza wyposażonych w najnowszej generacji technologię informatyczną.Uzyskanie wsparcie w ramach planowanego projektu umożliwi potencjalnym pracodawcom na terenie kraju pozyskanie atrakcyjnej i konkurencyjnej kadry bez dodatkowych nakładów finansowych na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.

Rekrutacją zostaną objęci studenci WHiBZ ostatnich IV semestrów studiów stacjonarnych I° Zoofizjoterapii (139osób/2lata-135K/4M) oraz I° i II°Zootechniki (91osób/2lata–59K/32M), mający w momencie rekrutacji aktywny status studenta, którzy podczas realizacji stażu będą absolwentami lub studentami. Zakłada się zrekrutowanie w okresie 2 lat 90 osób z Zoofizjoterapii i 31 osób z Zootechniki,co stanowi więcej niż 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu.

Szczegółowe kryteria rekrutacji zawarte są w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIEI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI do programu stażowego realizowanego w ramach projektu „Galopem na STAŻ”

Listy rankingowe:

 • Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych.
 • Lista rankingowa pracodawców zakwalifikowanych.
Image

Staże realizowane będą w dwóch obszarach dla Zoofizjoterapeutów (ośrodki rehabilitacji zwierząt i jeździeckie, lecznice weterynaryjne) i Zootechników (fermy zwierząt firmy paszowe i związane z rozrodem). Uczestnicy projektu będą odbywali staże tuż przed planowanym wejściem na rynek pracy. Okres realizacji staży rozpocznie się:1.01.2018 – 31.12.2019 r.(2 lata). Wymiar stażu wynosić będzie 120 godzin (nie mniej niż 20 godzin zadań stażowych w tygodniu), co gwarantuje pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zakres przedmiotowy staży będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na kierunkach Zoofizjoterapia i Zootechnika, ale będą to nowe, odrębne elementy, nie wynikające bezpośrednio ze ścieżki kształcenia na danym kierunku. Na staż kierowanych będzie 90 studentów Zoofizjoterapii oraz 31 Zootechniki, co stanowi ponad 30% studentów kształcących się na kierunkach objętych działaniami w ramach projektu.Zadania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, jakim jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, czylipozyskani wysokiej klasy specjalistów posiadających nie tylko wiedzę zdobytą w toku studiów, ale również umiejętności praktyczne z zakresu odpowiednio: fizjoterapii zwierząt (istotne znaczenie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi zoofizjoterapeutyczne w Polsce) i produkcji zwierzęcej.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy. pdf, docx,
 2. Zasady rekrutacji. pdf, docx,
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności Kandydata. pdfdocx,
 4. Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w toku studiów zgodnie z wytycznymi zawartymi w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (§3). pdfdocx,
 5. Harmonogram zadań realizowanych w ramach projektu. pdfdocx,

Dokumenty

 • Harmonogram rekrutacji studentów. pdf.
 • Zaangażowanie społeczne - organizacja i promocja. pdfdocx.
 • Zaangażowanie społeczne - koła naukowe. pdfdocx.
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pdfdoc.
 • DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA PRZEZ PRACODAWCĘ DO PROJEKTU „Galopem na STAŻ”- POWR.03.01.00-00-S185/17-00. pdfdoc.
 • Umowa stażowa. docx / .pdf
 • Dziennik stażu. docx / .pdf
 • Ankieta ewaluacyjna przed rozpoczęciem stażu. docx / .pdf
 • Ankieta ewaluacyjna po odbyciu stażu w ramach projektu .docx / .pdf
 • Lista obecności Stażysty. docx / .pdf
 • RODO. pdf / doc

Rozliczenie kosztów dojazdu i zakwaterowania:

 • Wytyczne dotyczące rozliczeń kosztów podróży. doc / .pdf
 • Wytyczne dotyczące rozliczeń zakwaterowania. doc / .pdf

Biuro Projektu

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

ul. Mazowiecka 28, pok. 428
85- 084 Bydgoszcz
tel. 52374 97 08 (Sylwia Krężel-Czopek); tel. 52374 97 39 lub 52374 97 04 (Aleksandra Roślewska)
e-mail: galopemnastaz@utp.edu.pl