Wydziałowy Zespół Doradczy ds. dobrostanu zwierząt

 

SKŁAD I ZADANIA ZESPOŁU

 

SKŁAD ZESPOŁU:

       dr inż. Beata Głowińska- przewodnicząca  (beata.glowinska@pbs.edu.pl, tel. 52 3749754)

       dr inż. Agata Dankowiakowska- członek (agata.dankowiakowska@pbs.edu.pl, tel. 52 3749728)

       dr inż. Natasza Święcicka- członek (swiecicka@pbs.edu.pl, tel. 52 3749712)

Nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku oraz dobrostanem zwierząt (art. 24 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r.; Dz.U. poz. 266):

        dr inż. Beata Głowińska- (beata.glowinska@pbs.edu.pl, tel. 52 3749754)

Nadzór weterynaryjny (art. 23 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r.; Dz.U. poz. 266):

        dr Magdalena Michalska- (magda.mich@wp.pl, tel. 52 3749793)

ZADANIA:

  • Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz. 266) z dnia 15 stycznia 2015 r. wydziałowy zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt realizuje następujące zadania:

1) udzielanie porad:

a) w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,

b) dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,

c) w sprawie:

        – znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,

        – prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,

d) w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;

2) opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;

3) monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;

4) monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku;

5) zgłaszanie podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;

6) kontrole przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

  • Prowadzenie rejestru zezwoleń Lokalnej Komisji Etycznej (LKE) przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej na prowadzenie doświadczeń na zwierzętach
  • Prowadzenie rejestru prowadzonych w siedzibie użytkownika doświadczeń, na których wykonanie nie jest wymagana zgoda LKE
  • Prowadzenie rejestrów osób wyznaczonych przez Kierownika Jednostki i odpowiedzialnych za planowanie, wykonywanie, uśmiercanie oraz sprawowanie opieki nad zwierzętami

 

WAŻNE INFORMACJE

 

  • Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. poz. 266), osoby ubiegające się o zgodę Lokalnej Komisji Etycznej na prowadzenie badań na zwierzętach (http://lke.pbs.edu.pl/) muszą wcześniej otrzymać od Kierownika Jednostki zarejestrowanej jako użytkownik (Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej) tzw. wyznaczenie do pełnienia w eksperymencie określonej funkcji. Dokument ten wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej (wnioski należy składać u Pani dr inż. Beaty Głowińskiej, pokój 13, ul. Mazowiecka 28; beata.glowinska@pbs.edu.pl, tel. 52 3749754).

Wzory wniosków o wyznaczenie oraz wzory dokumentów wymaganych do ubiegania się o zgodę na wykorzystanie zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych znajdują się na stronie MEiN:

http://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

 

Istotne informacje dla wnioskodawców (m.in. wskazówki do wypełniania oraz terminy składania wniosków) znajdują się również na stronie Lokalnej Komisji Etycznej w Bydgoszczy (http://lke.pbs.edu.pl/).

 

  • Zgodnie z zarządzeniem Rektora UTP nr Z.63.2016.2017 z dnia 9 maja 2017 r., na każde doświadczenie nie wymagające zgody LKE, w ramach którego na terenie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prowadzone będą czynności z udziałem zwierząt wymagane jest uzyskanie zgody Dziekana. Wzór wniosku o wydanie takiego zezwolenia stanowi załącznik do powyższego zarządzenia (wnioski należy składać u Pani dr inż. Beaty Głowińskiej (pokój 13, ul. Mazowiecka 28; beata.glowinska@pbs.edu.pl, tel. 52 3749754).

 

AKTY  PRAWNE REGULUJĄCE ORAZ  ZWIĄZANE Z DOŚWIADCZENIAMI  NA ZWIERZĘTACH

  

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE  z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (tekst jednolity)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt (Dz. U. z dnia 14 lipca 2006 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. z dnia 21 lipca 2006 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli (Dz. U. poz. 619)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 628)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2019.2540)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 630)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji (Dz. U. poz. 1934)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (Dz. U. Poz. 2139)

 

Uchwała Nr 1/2015 Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w sprawie ujawniania składu badanych substancji we wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach składanym do lokalnych komisji etycznych

Uchwała Nr 13/2016 Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w sprawie genotypowania i znakowania zwierząt

Uchwała Nr 14/2016 Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w sprawie najmniej bolesnych metod znakowania zwierząt

Uchwała Nr 15/2016 Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w sprawie wykorzystania zwierząt egzotycznych pochodzących ze sklepów zoologicznych

Uchwała Nr 17/2016 Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w sprawach związanych z wątpliwościami dotyczącymi zagadnienia stresu u zwierząt doświadczalnych

Uchwała Nr 14/2017 Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach w sprawie nowego wzoru wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach

 

Zarządzenie Rektora UTP nr Z.63.2016.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach kręgowych