KATEDRA BIOLOGII I ŚRODOWISKA ZWIERZĄT

Tematyka badawcza

  • Entomologia – owady chronione, pożyteczne i użyteczne (w tym pszczelarstwo i naturalni wrogowie szkodników);
  • Ornitologia – ptaki: drapieżne, wróblowe, wodno-błotne, molekularne podstawy fizjologicznej kondycji ptaków; 
  • Akarologia - roztocze jako indykatory biologicznej aktywności gleb; 
  • Parazytologia entomologiczna w środowisku wiejskim, 
  • Morfologia i biologia ryb i raków w jeziorach i rzekach, 
  • Biomonitoring i bioindykacja z wykorzystaniem mechowców;
  • Rewitalizacja gleb z wykorzystaniem kompostów wyprodukowanych z osadów ściekowych i nawożenia zielonego oraz introdukcji edafonu; 
  • Bakteriologia - badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wód powierzchniowych, wykorzystanie bakterii wskaźnikowych do oceny skuteczności kompostowania.
  • Zoohigiena środowiska hodowlanego - wpływ mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich i czynników stresowych na zdrowie i wydajność zwierząt; 
  • Gospodarka ściekowa - ocena mikrobiologiczna i mikologiczna płynnych odchodów zwierzęcych, wpływ środków dezynfekcyjnych na wartość biologiczną gnojowicy, ocena osadów surowych z oczyszczalni ścieków.

Skład osobowy

Kierownik Katedry:

Dr inż. Bogusław Chachaj, e-mail: Boguslaw.Chachaj@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-93-74

Pracownicy: 

Prof. dr hab. inż. Anna Seniczak, e-mail: Anna.Seniczak@pbs.edu.pl, tel., (52) 374-93-60

Dr hab. Tadeusz Barczak, Prof. PBŚ, e-mail: Tadeusz.Barczak@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-94-48

Dr hab. inż. Katarzyna Budzińska, Prof. PBŚ, email: Katarzyna.Budzinska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-53

Dr hab. inż. Piotr Indykiewicz, Prof. PBŚ, email: Piotr.Indykiewicz@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-93-54

Dr hab. inż. Halina Olszewska, Prof. PBŚ, e-mail: Halina.Olszewska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-90 

Dr inż. Krzysztof Berleć, e-mail: Krzysztof.Berlec@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-93

Dr inż. Małgorzata Błażejewicz-Zawadzińska, e-mail: Malgorzata.Blazejewicz-Zawadzinska@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-94-23

Dr inż. Radomir Graczyk, e-mail: Radomir.Graczyk@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-93-83 

Dr inż. Anita Jurek, e-mail: Anita.Jurek@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-97-53, (52) 374-97-56

Dr inż. Monika Lik, e-mail: Monika.Lik@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-93-55 

Dr lek. wet. Magdalena Michalska, e-mail: Magdalena.Michalska@pbs.edu.pl , tel. (52) 374-97-93   

Dr inż. Jacek Zieliński, e-mail: Jacek.Zielinski@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-92-52 

Jan Korbolewski, e-mail: Jan.Korbolewski@pbs.edu.pl, tel. (52) 374-93-51

inż. Marcin Grycza, e-mail: marcin.grycza@pbs.edu.pl

Doktoranci: 

Mgr inż. Michał Majkut, e-mail: michael77111@wp.pl